FotvaskingaAv Carsten Line

I Joh 13 har vi teksten for skjærtorsdag, og den handler om fotvaskingen.

Det er når Jesus kommer til Peter, og denne ikke er villig til å la seg vaske (sikkert fordi han følte seg uverdig) at Jesus sier disse ord: «Jesus sier til ham: Den som er badet, trenger ikke å vaske annet enn føttene, han er jo helt ren.» Joh 13,10.

I denne uttalelsen ligger en dyp åndelig mening, og den peker på to viktige sider ved troslivet.

av Johnn Hardang

empty tomb

 

Kom og sjå den tomme grava

Fyll di redde sjel med takk

Jesus sigra over døden

Syndegifta vår han drakk

 No i dette morgongry

 Kan du verta fødd på ny

 Himmelriket er å vinna

 Jesus er i dag å finna

Slik skriver hun det, Haldis Reigstad, i et av sine mange fine dikt. Og slik sang de det, Rune Olsen og Frode Kjellevik, på ei bibelhelg i Vågsbygd Bedehus i mars 2015.

Det er en innbydelse Haldis Reigstad her kommer med. En innbydelse til å feire den korsfestede og oppstandne Jesus. En innbydelse til påskefest. I dag er det deg og meg hun innbyr. Skulle ikke også vi ta imot denne innbydelsen?

Av Peder AlmedalJesus p korset nrbilde

Lat ikkje hjarto dykkar uroast! Tru på Gud, og tru på meg!

Billy Graham har skreve ei heil bok om håpet for dei urolege hjertene.

Uro for store ting og uro for små ting vil så lett hefte oss.

Det følgjer ei smerte med å vere menneske. Smerte over globale forhold og smerte knytt til eigen person eller næraste sine lidingar og erfaringar eller syndige tankar, ord og gjerningar.

Men det følgjer også noko anna som er planta djupt i vårt hjerte og som gir oss uro. Våre hjerter skrik etter ein levande Gud slik hjorten skrik etter vatn.

 

Jesus leverav Gunnstein Nes

Når Rom 6 talar om ei oppstode og eit nytt liv for oss som trur på Kristus, er det ikkje himmelen eller den nye jord som er i fokus. Det gjeld her og no!

Påskebodskapen er grensesprengjande. At den døde Jesus blir oppvekt til liv tredje dagen, går langt over vårt vit og vår forstand. Endå rikare blir det når vi ser alt som følgjer med denne sanninga. Ved trua og dåpen skal vi ferdast i eit nytt liv liksom Kristus vart oppreist frå dei døde.

Vi skal ikkje halda fram i synda. Langt ifrå!

Vi er døde frå synda!

Vi er foreina med Kristus i hans oppstode – så vel som i hans krossfesting, død og gravlegging.

Gud reknar det slik. Difor skal vi òg gjera det. – Rekna oss som døde for synda, men levande for Gud i Kristus Jesus.

Av Kjell Dalene

 

korset lyser

For jeg ville ikke vite av noe blant dere, uten Jesus Kristus, og ham korsfestet.  (1 Kor 2:2)

Korsfestelse var et fryktet og fryktelig henrettelsesmiddel. Det ble brukt i det romerske rike til skrekk og advarsel. Hundre tusener av kors ble reist rundt om i dette riket. Da Jerusalem ble inntatt og ødelagt, fikk tusener av jøder denne skjebne

Likevel taler vi om DEN KORSFESTEDE. Det er Jesus Kristus, Guds Sønn og verdens Frelser. Han døde på det midterste korset på Golgata straks utenfor Jerusalem. Det ble verdens akse. Fortid og framtid, tid og evighet fant sammen på dette kors og fikk sitt møtested. ”Men nå er han blitt åpenbart én gang ved tidenes ende for å ta bort synden ved sitt offer.” (Heb 9:26)

Underkategorier