av Knut JensenKart Profeten Daniels bok

De 70 profetiske åruker.

En av flere viktige profetier i Daniels bok er kap.9,21-27, om de 70 åruker!

Helt fra de første kirkefedrene av har denne profetien vært aktuell, og fulgt menigheten opp gjennom årene. Flere retninger har oppstått og gjort sine forsøk på å bortforklare Israel rolle i denne og neste tidshusholdning, men denne tolkningen som vi her skriver om har sine forsvarere, og har vært med gjennom menighetens historie.

(Fra boken: Kirkefader Ireneus kamp mot kjetterne. Forlaget Anis 1999).

Daniel i Babylon Daniel og engelen Gabriel

Mens jeg enda talte i bønnen, da kom Gabriel, og rørte verd meg i min avmakt, Han lærte meg, talte til meg og sa: Daniel, nå er jeg kommet hit for å lære deg å forstå. Så merk deg ordet og gi akt på synet.” (v.21-23). Profeten Jeremias profetier hadde gjort det klart for Daniel at når sytti år var til ende skulle Israel vende tilbake til sitt land. (Jer.25,11-12;29,10).

Kong Nebukadnesar fra Babylon hadde angrepet Jerusalem og bortført jødene i årene 606-587 f.Kr. Disse sytti år var nå avsluttet. Spørsmålet var: Hvordan skulle det gå med Israel? Herren lar ikke sin tjener være i uklarhet og uvisshet. Før bønnen var avsluttet var engelen Gabriel hos ham.

Det var ikke første gang. Det var han som hadde forklart Daniel betydningen av væren, gjetebukken og det lille horn i kap.8,15-27.

En viktig forutsigelse.

Etter den mosaiske lov gjaldt hvert syvende år som et sabbatsår. Den påfølgende teksten presenterer seg som en forklaring som engelen Gabriel gir. En åruke regnes som syv år. (3.Mos.25,1-8). Dette forsto en israelitt som Daniel straks.

Og nå kommer en av de viktigste profetiske forutsigelser i Det gamle testamente. Den er blitt kalt “et genuint eksempel på Skriftens autoritet og inspirasjon!” Denne profetien er av mange ansett som en “nøkkel” når det gjelder forståelsen av profetiene i kap.9,24-27!

“Sytti uker er tilmålt ditt folk og din hellige stad til å innelukke frafallet.” Hva vil det si? Disse sytti åruker x 7 år er delt i tre tidsavsnitt. (v.25). Først en periode på syv uker = 49 år, deretter en en periode på 62 uker = 434 år, og til slutt en periode på 1 uke = 7 år.

Hele denne perioden har kun med Israel å gjøre. “De er tilmålt ditt folk,” sier engelen Gabriel. Gud har altså tilmålt Israel denne spesielle tiden på til sammen 490 år.