Av Kjell Dalene

 

korset lyser

For jeg ville ikke vite av noe blant dere, uten Jesus Kristus, og ham korsfestet.  (1 Kor 2:2)

Korsfestelse var et fryktet og fryktelig henrettelsesmiddel. Det ble brukt i det romerske rike til skrekk og advarsel. Hundre tusener av kors ble reist rundt om i dette riket. Da Jerusalem ble inntatt og ødelagt, fikk tusener av jøder denne skjebne

Likevel taler vi om DEN KORSFESTEDE. Det er Jesus Kristus, Guds Sønn og verdens Frelser. Han døde på det midterste korset på Golgata straks utenfor Jerusalem. Det ble verdens akse. Fortid og framtid, tid og evighet fant sammen på dette kors og fikk sitt møtested. ”Men nå er han blitt åpenbart én gang ved tidenes ende for å ta bort synden ved sitt offer.” (Heb 9:26)

Seiers merkeKjell Dahlene

Korset er ikke et minnesmerke over en stor personlighet, men et seierens merke. Alle dødskreftene, syndens kraft og grep, dødens herrevelde, satans makt og ondskapens åndehær i himmelrommet, maktet ikke å binde ham. Korset – Jesu Kristi kors ble seierens sted og korset det triumferende vitnesbyrdet om en fullstendig og evig frelse.

Jesus er for tid og evighet knyttet til dette kors. Engelen forkynner ved Jesu grav: ”Dere søker Jesus fra Nasaret, den korsfestede. Han er blitt reist opp, han er ikke her!” (Mark 16:6) Den korsfestede lever som den oppstandne. Såret i siden hans og de naglemerkede hendene kjennetegner ham i all evighet.

Fra evighet

Flere poeter har uttrykt ”Korset lyser hele veien”. Dette lyset faller over hele frelseshistorien. I evigheten, i Gud tanker ståler det fram. ”Lammet var slaktet fra verdens grunnvoll ble lagt” heter det i Åpenbaringen 13:8. Det gav mening til alle offerhandlingene i Det gamle Testamente, fra Abels offer og gjennom virksomheten i tabernakel og tempeltjeneste. Jesu død på korset var derfor en levende realitet gjennom den gamle pakts tid. I lyset av korset fikk de eie samfunn med Gud, nåde og miskunn, syndenes tilgivelse og frimodighet overfor Gud. Gjennom mange eksempler og forbilder i Det gamle testamente får vi vitnesbyrdet om Jesu død for oss.

Jesu Kristi død på korset er en historisk realitet. Ordet om korset vil forkynne denne sannhet for vårt hjerte slik at den får betydning for vår liv. Når vi løfter fram korsets tegn, er det et vitnesbyrd. Det er ingen frelse i dette tegnet. Et menneske kan ha et kors om halsen som smykke uten at det er noen frelse i det. Noen går rundt og bærer på kors, men det fører ikke til frelse. Noen synes til å med å tilbe korset, men det blir avgudsdyrkelse. Korset er ikke et transportmiddel til himmelen. Om du sitter på skrevs over et kors, blir du ikke salig.

Når Guds ord taler om korset, er det et budskap om hva Jesus gjorde til vår frelse. Det er ordet om korset som er redningen for et menneske. Ved Jesu Kristi kors rakte Gud sin hånd til en fortapt menneskeslekt. Ved Jesu Kristi blod på korset ble alle menneskers synder sonet, og vi ble forlikt med Gud.

Korset i ditt liv

Korset vil alltid stå sentralt i en kristens liv. Ved dette korsets budskap ble jeg frelst. Korsets lys faller over mitt liv med sin kraft og nåde. Korset er det sted hvor friheten ble vunnet og jeg fikk tre inn i den frihet. Derfor ligger det Paulus på hjertet at vi ikke skal vike en tomme bort fra korset.

Korset viser dimensjonene i Kristi kjærlighet, både dybde, lengde, bredde og høyde. Disse dimensjonene pakker ikke inn korset budskap i en kasse, men viser de uendelige retningene. Dybden er så dyp at den når ned til den dypest falne. Bredden er så bred at den favner alle. Lengden er så lang at den rekker livet ut. Høyden er så høy at den når like inn i himmelen.

I dette korsets lys skal jeg få leve mitt liv i glad forventning. Virkningen av Jesu kors er like sterk og levende i dag som da det skjedde på Golgata for snart 2000 år siden. Derfor gir korset lys, nåde, glede, fred og frimodighet for hver eneste dag.