Av Sigmund Måge

Vi er på vei inn i adventstiden. En tid hvor vi på særlig vis ser fram til å markere Jesu første komme til vår jord. Inkarnasjonen – dette at Gud ble menneske – er så absolutt verd å markere. Dette var Guds store og eneste frelsesplan -  bestemt før jord og himmel var skapt. Han var forut kjent, før verdens grunnvoll ble lagt, og for deres skyld er han åpenbart ved tidenes ende. 1. Pet. 1,20

Advent er avledet av det latinske  «Adventus domini». Det betyr Herrens komme eller Herrens ankomst. Dette ble brukt i Romerriket når fyrstelige personer skulle avlegge et offisielt besøk et sted. Allmuen måtte gjøre seg klar til å ta imot og hylle den fornemme gjest som var i anmarsj.

Vi gjør vel i å markere Jesu komme første gangen. Det var flere grunner til at Jesus kom til denne jord. Jesus har vist hvem Gud er. Den som har sett meg, har sett Faderen. Johs. 14,9b. Han viste oss hva som er Guds vilje. For dette er min Fars vilje, at hver den som ser Sønnen og tror på ham, skal ha evig liv. Johs. 6,40a. Jesus var den den perfekte velgjører der han vandret omkring i Judea og Galilea. Folkets vitnesbyrd var dette: Han har gjort alle ting vel! Mark. 7, 37b

Men selve hovedoppgaven ved Jesu første komme var å sone vår synd på Golgata kors. Jesu Kristi legeme ble ofret  en gang for alle. Heb.10,10b. For med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget. Heb. 10, 14.

Det gamle testamente forkynte Jesu første komme med tydelige ord: Da sa jeg: Se, jeg kommer – i bokrullen er det skrevet om meg – for å gjøre din vilje, Gud. Heb. 10,7.

Like tydelig er hans andre komme forkynt. Denne Jesus, som er tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på sammen måten som dere så ham fare opp til himmelen. Ap.gj. 1,11 For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren 1. Tess. 4,16-17 (Disse to bibelhenvisninger forteller oss at der er to avdelinger i Jesu annet komme).

Teksten vår fra Johs. Åpenbaring er Jesu siste ord til oss; Ja, se jeg kommer snart! Legg merke til at dette gjentas tre ganger her i dette kapittelet. Denne sannhet tok de første kristne helt bokstavelig. Menigheten i Tessalonika viser oss at de hadde den helt rette innstilling. Dere omvendte dere til Gud fra avgudene, for å tjene den levende og sanne Gud, og vente på hans Sønn fra himlene.... 1. Tes. 1, 9b og 10a. Paulus selv ventet at Jesus kunne komme i hans tid. Vi som lever og blir tilbake inntil Herren kommer, skal aldeles ikke komme i forveien for dem som er sovnet inn.1. Tes. 4,15 siste del.

Nå er det snart gått to tusen år siden disse ord ble skrevet. Da tok de vel feil alle disse kjære Herrens tjenere, som trodde på Herrens snarlige komme? Nei! Nei! Det var og er fortsatt rett innstilling å vente Jesus tilbake i vår tid. Vår oppgave er selv å være forberedt og fortsette med å bringe evangeliet ut. Han sa til dem: Det er ikke deres sak å vite tider eller timer som Faderen  har fastsatt av sin egen makt. Ap.gj.1,7 ...Og dere skal være mine vitner.... (del av vers 8)

Allerede på apostlenes tid var det spottere som sa: Hvor er det blitt av løftet om hans gjenkomst? For fra den tid fedrene sovnet inn, forblir alt slik det har vært fra skapningens begynnelse. 2. Pet. 3,4.

Peter ble ikke svar skyldig: Men en ting må dere ikke være blinde for, mine elskede: For Herren er en dag som tusen år, og tusen år som en dag. Vers 8

Etter dette forstår vi at i Guds øyne og regnemåte er disse to tusen år som er gått, å forstå som to dager. Derfor er det full dekning for Jesu siste ord : Ja, jeg kommer snart!

Jeg sitter med en følelse av at sannheten om Jesus gjenkomst var oftere og sterkere forkynt i tidligere tider. Ofte var det bibeluker på bedehusene hvor dette emnet fylte en hel uke.

La oss i denne adventstid følge i Paulus og tessalonikernes fotspor: Tjene den levende og sanne Gud og samtidig vente på Herrens gjenkomst.

Du som ikke er frelst må skynde deg å få din sak med Gud i orden.