Av Knut Jensen

Et bilde på Den Hellige Ånd.
“Så førte Isak Rebekka inn i sin mor Saras telt. Hun ble hans hustru, og han hadde henne kjær. Slik fant Isak trøst i sorgen over sin mor.” 1.Mos.24,67.

Elieser henter en brud til Isak
Vi leser om at tjeneren Elieser blir sendt avgårde av Abraham, for å skaffe en brud til sønnen Isak. (1.Mos.24,1-10). Dette faller på en slående måte sammen med rekkefølgen av de begivenheter som hører med til utkallelsen av menigheten!
Rebekkas kallelse og opphøyelse var grunnet på eden mellom Abraham og hans tjener Elieser. Hun var uvitende om dette, selv om hun ifølge Guds råd var selve den person det dreide seg om. Slik også med Guds menighet, “utvalgt i ham før verdens grunnvoll ble lagt.” Ef.1,3-4. Langt tilbake, før tidenes morgen, dypt skjult i den evige Gud, var denne vidunderlige beslutning angående Rebekka og menigheten uløselig forbundet med de guddommelige tanker!

Løftet til Abraham
Hans ønske for sin sønn brakte senere ære og verdighet tl den uvitende Rebekka.
Slik også med menigheten, dens sikkerhet og velsignele er nøye forbundet med Kristus Jesus og hans herlighet. (Ef.1,1-7.) Rebekka var nødvendig for Isak, og var derfor gjenstand for hemmelige beslutninger, alt lenge før hun fikk vite om sin høye bestemmelse (Rom.9,10).

Den Hellige Ånds vesen og vitnesbyrd.
Tjeneren hadde således et klart budskap å frembære for Rebekkas familie. (1.Mos.24,34-53.) Han pekte på de velsignelser som ville bli Rebekka til del ved å følge ham tilbake,  og han gav henne kostbare gaver. Med det vitnesbyrdet søkte han å vinne en brud for Sønnen!
Alt dette gir en nøyaktig skildring som illustrasjon til det vitnesbyrd som Den Hellige Ånd avla på pinsedag, og om hva de troende skulle få i gave. (Ap.gj.2,1-3).
Jesus sa: “Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens Ånd, som utgår fra Faderen, da skal han vitne om meg.” Joh.15,26.
Ved å fortelle om Isak søkte Elieser å vinne Rebekka, og vi vet at den Hellige Ånd ved å fortelle om Jesus, søker å vinne syndere bort fra den syndebesmittede verdens dårskap, til Kristi legemes velsignede enhet. (1.Kor.1,17-21).
Jo mer åndelig læren er, desto mer vil den utmerke seg ved å gjøre Jesus levende for hjertene. Sannhetens ånd vil væe opptatt med Jesus Kristus, og finne sin glede i å veilede om Ham!

Elieser overtaler Rebekka
I Rebekkas tilfelle, slik tjeneren fortalte henne det, hadde han en avgjorte innflytelse på hennes liv. Det fantes en vei til Rebekkas hjerte som løste henne fra det som var hennes omgivelser. Hun var villig til å forlate det alt sammen, for å gripe det som Elieser selv var grepet av. Troen på den høye stilling hun var bestemt til, gjorde det umulig for henne å slå seg til ro i de omstendigheter hun befant seg i.
Det som ble stilt henne i utsikt var altfor herlig til at hun i lettsindighet kunne oppgi det. Hun hadde enda ikke sett Isak eller hans rikdommer, men hun hadde nå hørt beretningen og vitnesbyrdet om ham, og hadde allerede mottatt de fineste gaver, og dette var nok for henne hjerte. Hun var villig til å begi seg i vei med disse ordene: “Ja, det vil jeg.” 1.Mos.24,58!

På vei for å møte sin brudgom
Vi har her et gripende bilde på menigheten, som ved Den Hellige Ånds ledelse haster fram for å møte sin himmelske brudgom! Uten tvil var det en glede for Elieser og fortelle om sin Herres Sønn. Fortelle om alt som ventet henne der, mens de var på reise sammen mot målet.Det er dette som er nødvendig, at Guds Ånd åpenbarer Kristus i våre hjerter. Han vil så gjerne fylle oss med en inderlig lengsel etter å se Ham! Håpet om å kunne se Jesus som han er og bli ham lik, bør få oss til å rense oss selv, likesom Han er ren.
(1.Joh.3,2-3).    

Kristus og menigheten
Veien kunne nok på mange måter være besværlig for Rebekka, slik den kan være av og til for alle dem som har begynt vandringen, men en dag var de ved målet for reisen. Isak hadde vært ute på markene, sikkert utålmodig etter å treffe sin brud. Han ble ikke skuffet, men kunne glede seg over sin utvalgte, slik det står skrevet: “Hun ble hans hustru, og han hadde henne kjær.” 1.Mos.24,6

Når vi leser om Isak og Rebekka kan vi bare tenke oss hvordan det vil bli når Jesus møter sin brud, og vi går inn i en herlighet som ingen makter å beskrive. (2.Kor.12,4. Åp.2,7)  Bruden - de frelste er jo belønningen for hans lidelse og død.

Jesus kommer snart
Rebekkas lengsel blir vår lengsel, og Jesus sier: “Mange skal komme fra øst og vest og sitter til bords med Abraham, Isak og Jakob i himlenes rike.” Matt,8,11. (Luk.13,29).
Det var ved kveldstid Rebekka og hennes følge nådde fram, og det ser på mange måter ut til at det nå begynner å mørkne i verden. De tegn Jersus taler om før han kommer for å hente sin menighet, visert seg tydelig for oss. (Matt.24,4-8.
Luk.21,24-36). Israel har nå kommet hjem til sitt land, som er en ytterligere bekreftelse på at den tiden nærmer seg da vi skal se Jesus som han er!

Det profetiske ord
Aldri før har det vært mer nødvendig å studere det profetiske ord som nå.
(Åp.3,10-13). “Så er dere da ikke lenger fremmede og utlendinger, men dere er de helliges medborgere og Guds husfolk, bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, og hjørnesteinen er Kristus Jesus selv.” Ef.2,19-20.
“Han som vitner dette, sier: Ja, jeg kommer snart! Amen, ja kom Herre Jesus!” Åp.22,20