Av Ivar Gjerdi

Jesus var opptatt av at mennesker skulle se og oppleve hva det vil si å ha et rikt og tillitsfullt bønneliv. Derfor lærte han sine nærmeste hvordan de skulle be. Og han formulerte den bønnen som vi i dag opplever som en rikdom og en velsignelse, og som også er der som en hjelp og et mønster for den frie bønn.

Det er Herrens bønn, «Vår Far i himmelen! La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt og makten og æren i evighet. Amen.» Matt. 6, 9-13.

Jesus innleder med å si at det ikke er viktigst med lange bønner som ramser opp mange velformulerte ord og setninger. «For dere har en Far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det.» Jesus advarer også å gjøre som hyklerne, å be for å vise seg for folk. «Men når du ber, skal du gå inn i rommet ditt og lukke døren og be til din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg.» Matt. 6, 6.

Bønnen er kalt et skattkammer, og denne er nettopp en slik rik skatt. Herrens bønn har vært en tilflukt for mennesker i alle tider, i glede, sorg og nød. Den har brakt velsignelse over dagen og livet. Den har stått der i sentrum ved de mange anledninger og situasjoner i menneskers liv.

Herrens bønn er fullkommen, og er i overensstemmelse med Jesus vilje og sinnelag. Gud ønsker å ha denne åpne forbindelse med oss. Bønn fører oss inn i større avhengighet av Gud. Bønn er samfunn med Gud og samtale med Gud. Bønn er sjelens og kristenlivets pulsslag og åndedrett. Derfor er bønnen så viktig for at det åndelige livet skal fungere rett og godt. Når vi er opptatt av bønn må vi jo ikke glemme betydningen av forsamlingenes bønnemøter. Det bør bekymre oss at det i årenes løp har blitt stadig færre av dem. Vi må be om en bønnevekkelse!

Det fortelles at kong Gustav II Adolf alltid innledet dagens oppdrag med bønn. Derfor kunne han også avslutte dagen med takk, ble det fortalt om den gudfryktige kongen. Det er derfor viktig å minne hverandre ofte om betydningen av å leve i bønn. Bønnetjenesten må prioriteres, og det bør skje regelmessig. Stanley Jones sier om bønn, «Bønnen er den mest omtalte og den minst benyttede kraft i verden.» Har han rett i det? Det burde jo ikke være slik, når vi vet hvilke løfter som er knyttet til bønn. Bønnelivet og bønnetjenesten må derfor være aktiv og levende

C. H. Spurgeon ble spurt om han hadde endret sitt syn på bønnens makt, og svarte: «Bare på den måten at min tro på bønnens makt blir sterkere for hver dag.»«Ta tid til å bede, søk stillhet og ro. I Frelserens nærhet du alltid skal bo! – Ta tid til å bede, i nåden bli rik! Se meget på Jesus vil du bli ham lik!» Anna Jonassen.