Av Jørn Nielsen

Det nye Jerusalems porter (Åp 21)

Hvorfor stod det skrevet på portene ”Israels tolv stammer”? Jo, når det gjelder menighetens åndelige fundament og læremessige autoritet, henvises det til apostlenes og profetenes lære, med andre ord: til Guds åpenbarte ord. Men når det gjelder formidlingen av Ordet og fredsrikets program og ”administrasjon”, er det det frelste Israel, velsignelsene til sist går igjennom. Det er den undervisning portene med Israels tolv stammer gir oss.

Israel skal ”i kommende dager… blomstre… og fylle jorderike med frukt.” Jes 27,6.

Forholdet mellom de åpne og tilgjengelige porter og folkeslagene som ”skal vandre i stadens lys, og kongene på jorden bærer sin herlighet inn i den” (v.24) er både fascinerende, men også litt gåtefullt. Vedrører denne beskrivelse av den kommende paradisiske og evige tilstand på den nye jord (som vanligvis ikke utlegges som en annen, men snarere som en renset og fornyet jord), er det her tale om folkeslag som ble frelst under tusenårsriket? Den endegyldige forståelse av dette avsnitt må vi nok vente med til dets oppfyllelse, som med så meget annet i Guds Ord.

”Ved portene stod der 12 engler” (v.12). Det skal vel minne oss om den tjeneste englene har som ”tjenende ånder, som sendes ut til tjeneste for deres skyld som skal arve frelse”. Heb 1,14. Vi går ikke som frelste gjennom noen port for å bli ”sekundert” av hjelpsomme engler, som nettopp er til som usynlige ”bodyguards” med en større, praktisk betydning enn vi normalt aner.

Når vi leser Åp 21, blendes vi nesten av den Guds herlighet (v.11) som der stråler oss i møte ned til minste detalj. Men her skal vi nøyes med å nevne omtalen av de 12 porter, hvor hver av dem bestod av én stor perle (v.21).

Minner det oss ikke om den ”meget kostbare perle” i Matt 13,46, for hvis skyld en kjøpmann solgte alt hva han eide, for å kjøpe den? Vi tror at denne ”kjøpmann” er vår Herre Jesus Kristus, som kjøpte oss, som menighet, med sitt dyrebare blod (1Pet 1,19). Det er Hans blodkjøpte menighet som er ”perlen”.

Hver port til staden skal minne oss om denne perle, og hva den har kostet, da han fornedret seg for vår skyld ”for at dere ved hans fattigdom skulle bli rike” (2Kor 8,9). Den blendende herlighet har sin bakgrunn i Kristi kors og Hans fullbrakte verk, som gjorde at forhenget i templet revnet ”fra øverst til nederst” (Matt 27,51), slik at det ble åpne portiere, som sikrer vår frimodige adgang ”i Jesu blod til å gå inn i helligdommen” (Heb 10,19).

Får du ikke lyst til på bakgrunn av et slikt gledesbudskap å synge med meg:

Han har åpnet perleporten,

så at jeg kan komme inn,
for med blodet har Han frelst meg
og bevaret meg som sin!