Av Jan Veiby


«For heller ikke Menneskesønnen er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge i manges sted»  Mark. 10,45.

Hele Jesu liv her på jorda kan karakteriseres i det ene ordet tjeneste.  Han kom ikke for å bli tjent, men for å tjene.  Han er Guds og menneskers tjener.  Dette er for øvrig hovedbudskapet i Markus evangelium.  Å fremstille Jesus som Herrens kraftfulle tjener.  Han tok seg av de svake og syke.  De urene og utstøtte i samfunnet.  De hjelpeløse fikk hjelp og håp hos ham.  Høydepunktet i hans tjeneste ser vi i hans lidelse og død på et kors.  «..men gav avkall på det og tok en tjeners skikkelse på seg, da han kom i menneskers liknelse.  Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden – ja, døden på korset» (Fil. 2,7-8).  Bare på denne måten kunne hans tjeneste bli til frelse for oss.

«Løsepenge» var den pris man måtte betale for å kjøpe fri en slave eller krigsfange.

I  jordiske forhold var dette en mulighet (3 Mos. 25,48).  Men ikke når det gjelder menneskets forhold til Gud.  Da er det sant det som salmisten sier i Sal. 49,8-9: «En mann kan ikke utløse en bror, han kan ikke gi Gud løsepenger for ham – for utløsning av deres sjel er for dyr, og han må avstå fra det til evig tid –«.  Vi kan ikke frelse verken oss selv eller andre.  Prisen er for høy.  Og vi har ikke noe å betale med.  Men Gud kan.  Han har sørget for løsepenger.  Den Herre Jesus har ved sitt liv og dyre blod kjøpt oss fri fra satan og syndens makt.  Han er løsepengen som gjelder innfor Gud.  «han som gav seg selv til en løsepenge for alle, et vitnesbyrd i sin tid» (1 Tim. 2,6).  Jesus løste vårt største problem ved å gi sitt liv som løsepenge.  «For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyrebare blod, som blodet av et feilfritt og lyteløst lam» (1 Pet. 1,18-19).

Det var denne Forløser som Elihu talte om til Job.  «Er det da hos ham en engel (dvs. Herrens engel), en tolk (mellommann), en av tusen, som forkynner mennesket dets rette vei, da ynkes Gud over ham og sier: Fri ham fra å fare ned i graven!  Jeg har fått løsepenger» (Job 33,23-24).  Dette er en forutsigelse om den kommende Frelser.   Det har fått sin oppfyllelse i Herrens lidende tjener – Jesus Kristus.  Han som ved sitt fullkomne liv og dyre blod har gitt Gud full oppreisning for all synd og urett.  Så har da Gud fått det han krever.  Og vi har fått det som vi behøver – syndenes forlatelse og Guds rettferdighet ved troen.

 «Til forløsning for min sjel, Jesus gav sitt liv og blod.
Han utfridde syndens trell. Takk, min Frelser, du er god.
Kjøpt med en pris ei av sølv eller gull.
Løst med betaling langt mere verdifull.
Med min Jesu blod som fløt på Golgata.
Blodkjøpt, frikjøpt er jeg, halleluja!»
(Schibboleth nr. 491).