Av Knut Jensen

   

 “Mens vi venter på det salige håp og åpenbaringen av den store Guds og vår frelser  Jesu Kristi herlighet.”  Tit.2,13.

 Sannheten om den Herre Jesu Kristi gjenkomst er et av hovedleddene i evangeliet, som består av fire grunnleggende deler hos Paulus. Det evangelium som apostelen  forkynte i 1.Kor.15,3-4 og 51-52, omfatter:
1) Kristus døde for våre synder. 
2) Hans begravelse.
3) Han oppsto legemlig.
4) Kristi gjenkomst.

Jesu Kristi gjenkomst.
Hans  gjenkomst vil falle i to faser. Den første akt i gjenkomsten vil omfatte de hensovedes oppstandelse og de levende troendes forvandling og bortrykkelse.

Vi merker oss at denne sannhet ikke finnes omtalt et eneste sted i Det Gamle Testamente. Så lenge menigheten var en hemmelighet, var naturlig nok også sannheten om dette en hemmelighet.  Den er ikke direkte omtalt i denne del av Skriften, ikke engang i evangeliene får vi en fullstendig åpenbaring av denne sannhet. Dette var en hemmelighet inntil det ble åpenbart for Paulus. (Ef.3,8-12 og Kol.1,24-27. Dette stadfestes ytterligere i 1.Kor.15,51-52: “Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle hensove, men vi skal alle forvandles, i et nu, i et øyeblikk, ved den siste basun. For basunen skal lyde og de døde skal oppstå uforgjengelige, og vi skal forvandles.”

 Kristi dag og Herrens dag.
 At Kristus også skal åpenbare seg som Messias og konge, opprette sitt tusenårige fredsrike på jorden og herske i rettferdighet, er den andre delen av gjenkomsten.

Det var for jødedommen en vel kjent sannhet at Messias skulle komme. Det Gamle Testamente er full av løfter som omhandler denne sannhet, så dette var ingen hemmelighet for dem!

 En annen ting som klargjør denne forskjellen, er at det vil komme en “Jesu Kristi dag” (Fil.1,6) og en “Herrens dag” (Sak.14 og 2.Tess.2,2). Den første dagen ser den troende imot med trøst, glede, forventning og håp. Kristi dag skal opprinne nå han selv kommer og henter sin elskede brud hjem!

Den andre dagen vil for denne verden bli en stor og forferdelig dag med mørke, dom og vrede. Herrens dag vil begynne ved åpningen av det sjette segl under den store antikristelige tid. De syv segl, syv domsbasuner og vredesskåler er utrykk for Guds fullkomne dom som skal ramme verden i den kommende tidsperiode. (Åp.6-16).

Jesu gjenkomst.
Når vi vender  oss til 1.Tess.4,13-18 og 1.Tess.3,13, finner  vi at Kristus skal komme tilbake for å hente alle troende hjem til seg. Enhver som leser vil kunne se hva Skriften framholder for oss, det er at Kristus først vil komme som Guds Sønn, han som frir oss fra vreden som kommer! (1.Tess.1,10). Jødene og hedningene skal da møte Menneskesønnen som dommer. (2.Tess.1,7-12).    

Men menigheten venter på Guds Sønn, Frelser og Herre. Han kommer for å hente sin menighet. Tegn i tiden tyder på at han kommer snart! (Luk.21,9-11).