Blant de mange forfatternavn i sangboken vår, finner vi navnet Ole Brattekås, bondesønn fra Flåbygd i Telemark. En av sangene som bærer hans navn er sangen «Ren og rettferdig», skrevet med en blyantstump på låveveggen mens han arbeidet.

Sangen har slik et frigjørende budskap. «Ren og rettferdig himmelen verdig er jeg i verdens Frelser alt nu..». Frikjent fra synd og skyld, allerede her og nå. Hvordan kan det ha seg at Ole Brattekås kunne synge slik, at den som er skyldig, er frikjent?

Romerbrevets tredje kapittel fra vers 21 og utover gir oss svaret. For det første at «det er ingen forskjell. For alle har syndet og står uten ære for Gud». Ofte bruker vi dette verset for å understreke at alle mennesker er skyldige overfor Gud, uansett hvem og hva de er. Og dette er en viktig bibelsk sannhet vi ikke må glemme. Men sammenhengen vers 23 står i, understreker en annen sannhet. Siden det ikke er forskjell, og at alle har syndet, blir alle rettferdige for Gud på samme vis. Her regnes ikke med et ærlig levd liv, møtegang, bønn eller bibellesing. Viktig alt sammen, men unødvendig i denne sammenheng. «Ikke noe menneske blir rettferdiggjort av lovgjerninger» (Gal.2,16). Heller ikke er et syndefullt liv, med fall og nederlag, unnlatelsessynder og gudsforakt, noe hinder for å bli frikjent, for den som vender seg til Kristus. Legg merke til hvem de er disse «de» som Rom 3,24 omtaler. Det er disse som nevnes i vers 23: «Alle som har syndet». Og «de blir rettferdiggjort», det vil si gjenstand for frifinnelse, «ufortjent av hans nåde, ved forløsningen i Kristus Jesus». Her stiller vi alle likt, og må rettferdiggjøres på samme måte. Ingen forskjell.

Rettferdiggjørelse er ikke noe som først og fremst skjer i et menneskets hjerte, slik at Gud forandrer dette mennesket så han blir rettferdig, men en domshandling i himmelen hos Gud. «Det som skjer, er at Gud setter seg på sitt dommersete i himmelen og feller den dom at dette mennesket er rettferdig i hans øyne. Det er med andre ord en merkelig dommeravgjørelse. For det mennesket som står for Gud er i sannhet ikke rettferdig. Ennå har ikke noe menneske vært funnet skyldfri og ren i Guds øyne, unntatt Jesus. Når vi så minnes at Gud er en hellig Gud som hater synd og ikke kan tåle den minste synd i sin nærhet, ja da blir det en merkelig dom Gud feller, når han sier om et menneske at han er rettferdig». (C.Fr. Wisløff)

Årsaken til at Gud kan felle denne underlige dommen leses i Rom. 3,24: «Ved forløsningen i Kristus Jesus». Når Gud i dag kan frikjenne en skyldig, har det sin grunn i at han dømte Jesus, den uskyldig for skyldig å være. Jesus tok vår plass da dødsdommen falt. «Han som ikke visste av synd har Gud gjort til synd for oss» (2 Kor.5,21). Jesus har sont og gjort opp for all vår skyld, både i fortid, nåtid og framtid. Alt ble tilregnet ham, som om det var hans. Han ble som oss, for at hans fullkomne rettferdighet kunne tilregnes oss som vår. «Ved dette ville Gud vise sin rettferdighet i den tid som nå er, så han kunne være rettferdig og rettferdiggjør den som har troen på Kristus» (Rom.3,26). Hele Guds frifinnelsesdom av synderen, hviler på dette, at Kristus tok synderens plass i dommen. Kristus ble skyldig «for at vi i Ham skulle bli rettferdige for Gud». Hvilken trøstefull sannhet!

Hvem gjelder så dette for? Ikke alle! Kun den som i tro har tatt imot Jesus som sin frelser. Som ikke vet seg noe annet til frelse enn Han alene. Troen er den tomme hånden som tar imot gave. Vi blir ikke rettferdiggjort på grunn av tro, men ved tro. Hva er så tro? Det er å tro evangeliet om at Jesus er død for dine synder. Det er ganske enkelt å godta hva Gud sier i sitt ord om denne saken. Tro det og du er frelst, - frikjent.

«Å tro det er ikke å tro at du tror,

 Men barnlig å klynge seg fast til Guds ord.

 Det er i sin avmakt å se på Guds lam.

Å late seg nøye med ordet om ham

Så et ord til du som i tro har tatt imot Jesus, men kjenner på synd i «tanker, gjerninger og ord». Du er frikjent. Frikjent av «høyesterett» for det som du nå anklages for i din samvittighet. Frikjent Gud! Han ser deg i Kristus som om du aldri har syndet. Akkurat nå! Frikjent for Jesu skyld.

«Å, jeg er frelst og salig fordi

Sønnen har gjort meg virkelig fri!

Fri i fra nøden, dommen og døden.

Amen. Halleluj