Av Knut Jensen

 

Den oppstandne og herliggjorte Kristus har nå vært i himmelen i snart to tusen år. Han er der for menighetens skyld - for enhver troendes skyld. Han lever sitt liv og utfører sin tjeneste i den himmelske helligdom. (Hebr.8,1-3). På grunn av vårt forhold til den nåværende verden er Kristi oppstandelse og tjeneste nødvendig for oss.

I Ef.2 erklæres det at vi, som Adams barn - i åndelig forstand - er døde i våre synder.

Kristus er menighetens liv.

Paulus minner de troende om deres fortapte stilling før de fikk livet i Kristus, men at de nå har blitt sanne borgere av Guds rike, slik at jøder og hedninger nå er ett i Kristus ved troen. (Gal.3,28).

 I sin samtale med Nikodemus sa Jesus at den tilstand som har fulgt menneskeheten siden tidenes morgen er uforanderlig. “Det som er født av kjødet, er kjød.” Joh 3,6.

Det vil si at det aldri kan bli noe annet. Ikke engang Gud har gjort noe forsøk på å forandre denne kjødets tilstand. Han har aldri forlangt at vi selv skal kunne forandre Adam-naturen i oss så den blir kristelig og god. Han har fullstendig forkastet vår åndelige tilstand som er født etter kjødet!

 

En ny skapning i Kristus

Dette gjorde han ved å frembringe en helt ny skapning, et fullstendig nytt og annerledes menneske. Han førte livet inn på dødens og dommens område.

– og livet ble åpenbaret, og vi har sett det og vitner og forkynner dere livet, det evige, som var hos Faderen og ble åpenbaret for oss – 1Joh 1,2. Hvilket liv? Det evige liv - Kristi liv!

“Så vi kan vandre verdig for Herren til behag for ham i alle ting, ved at vi bærer frukt og vokser i all god gjerning gjennom kunnskapen om Gud, og bli styrket med all kraft etter hans herlighets makt, så vi kan ha all utholdenhet og tålmodighet.” Kol.1,10-11. Dette gjorde han ved å frambringe en helt ny skapning - et fullstendig nytt menneske! “Det gamle er forganget, se alt er blitt nytt.” 2.Kor.5,14-21.

Vi har blitt forenet med ham.

I kraft av Kristi død og oppstandelse er enhver troende blitt forenet med ham.

Dette betyr også at hans rene plettfrie, Gud velbehagelige liv, er vårt liv! De troende skal ha sitt sinn vendt opp mot himmelen, så de ikke lenger lever som vantro.

“Og dette er vitnesbyrdet at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans Sønn.

Den som har Sønnen, har livet. Den som ikke har Guds Sønn har ikke livet.”

1.Joh.5,11-12.

 

 Menighetens talsmann.

“Mine barn! Dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, Den Rettferdige. 

Og han er en soning for våre synder, og det ikke bare for våre, men også for hele verdens.” 1.Joh.2,1-2. I kraft av Kristi død og oppstandelse er enhver troende blitt forenet med ham. Dette betyr samtidig at hans plettfrie, Gud velbehagelige liv, er vårt liv. Men det finnes en anklager, den gamle slange, en som anklager dem for vår Gud dag og natt, han som forfører verden. (Job.2,1-2. Matt.4,1,8-10. Åp.12,9-10). Men Gud være takk! 

“Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov.” Rom.8,1-2. “Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har har evig liv, dere som tror på Guds Sønns navn.” 1.Joh.5,13.      Amen.