av Kurt Urhaug

Da Gud skapte himmelen og jorden, er første gangen Gud griper inn i historien. Senere skjer det mange ganger og på mange måter.

I møte med Adam og Eva sin ulydighet mot Gud, så svarer Gud med å gi dem juleevangeliet. Det skulle kommen en frelser fra kvinnens ætt. Senere griper Gud inn og kaller Abraham fra Ur i Kaldea, til Israel og gir løfte om Frelseren. Guds frelse blir knyttet opp til Abrahams ætt og begivenhetene skjer i landet Gud gav Abraham, Isak og Jakob.

Gud griper inn og fører Israels folket ut fra trællekårene i Egypt. Den første påsken blir holdt. Utfrielsen skjer med at lammet blir slaktet og blodet blir strøket på dørkarmene. På flere og mange måter taler Gud til folket om sin frelse. Profetiene og budskapet som Frelseren som skal komme, blir mer og mer tydelige.

Av Jakob tolv sønner blir løfte om Messias sitt komme knyttet til Juda ætten. Den samme ætten har også løfte om en konge. «Kongespir skal ikke vike fra Juda, ikke herskerstav fra hans føtter, inntil fredsfyrsten kommer og folkene blir ham lydige.» 1. Mos 49,10.

Begivenhetene er knytte til landet Gud gav Abraham, Israel, eller jødeland. «I de dager, da Herodes var konge i Jødeland, var det en prest som hette Sakarias...» Lk 1,5.

 Kong David fra Betlehem gjør Jerusalem til hovdestad i Israel, og profetene omtaler denne staden som et midtpunkt og en navle på jorden ( Esek 5,5). I templet gjør presten sin daglige tjeneste med offer og bønn. I den samme byen sitter en Kong Salomo med fred i regionen, kjent for sin visdom og besøk fra hele verden. Både presten i templet og kongen på tronen er forbilder på Messias sitt komme. Hele Bibelen er et frelsesdokument!

Maria og Josef bor i Nasaret. Romernes Agustus setter i gang folketelling, og alle må skrive seg inn i sin by. «Og alle gikk for å la seg innskrive, hver til sin by. Også Josef drog opp fra Galilea, fra byen Nasaret, til Judea, til Davids stad, som heter Betlehem, fordi han var av Davids hus og ætt...» Lk 2,4. Gud griper inn blant unge mennesker i Galilea,-  og i tanken til en romersk leder. Gud styrer historien gang, og legger sin frelsesplan til rette. Forholdene og tidspunktet er forutsagt. Ikke en gang barnemordet i Betlehem, kan hindre det som skjer.

Ved Jesus sitt første komme var oppgaven knyttet til tempeltjenesten, presten og offeret.

«Men da Kristus kom som yppersteprest for de goder som skulle komme, gikk han gjennom det telt som er større og mer fullkomment, som ikke er gjort med hender – det vil si: som ikke er av denne skapning. Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen én gang for alle, og fant en evig forløsning.» Heb 9,11. Hele den prestelige tjeneste i templet var forbilder på Jesus som skulle ta bort synden. Det var et gjeldsbrev som ble betalt og utslettet (Kol 2,14). Gud griper inn i historien med at han selv kommer og oppretter det som ved Adams fall ble til død og forbannelse. Nå er det liv og frifinnelse. «Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.» Rom 8,1.

Profetiene slutter ikke med dette.

Jesus skal komme igjen. Hele advent og julehøytiden forteller om det som skjedde og det som kommer til å skje. Ved sin gjenkomst griper Gud inn på nytt. Jesus skal komme igjen som konge. Det er mannen fra Galilea, han med de naglemerkte hender, - skal komme til Jerusalem og Oljeberget. Ingen kan hindre at Jesus kommer igjen. Det som er fastsett, vil bli fullført. Det er en konge som kommer; jødene konge. Da blir det en kongetjeneste! På samme måten som prestetjenesten i templet fikk betydning for hele menneskeslekten, vil Jesu kongeherredøme få ringvirkninger for hele verden. «Da skal Herren bli konge over hele jorden. På den dag skal Herren være én og hans navn ett.» Sak 14,9.

Israels Gud er historiens Herre. Hele kosmos blir holdt oppe ved Hans Ord. Gud gjør alt dette for frelse deg. Gud ønsker å gripe inn i ditt liv og være din frelse og konge. Da får hverdagen og evigheten det rette og sanne perspektivet.