Av Håkon C. Hartvedt

Jesus er Kongenes konge og Herrenes herre. Det er et faktum. Jeg liker også å tenke på Ham som Generalenes general.

Dette uttrykket er ikke brukt i Bibelen, men jeg tror vi trygt kan bruke det likevel. For som kristne er vi også i en strid.  Ikke mot mennesker. Men mot ondskapens åndehær i himmelrommet. Efeserne 6, 12 sier: «For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.»

Rustning
Til denne kampen har Gud gitt oss en rustning, og tilbake til det samme kapittelet i Efeserbrevet, kan vi lese:

«Ta på Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens lumske angrep. For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt.

Stå da klar med sannheten som belte om livet og med rettferd som brynje, og ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. Grip framfor alt troens skjold; med det kan dere slokke alle den ondes brennende piler. Ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord. Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be til enhver tid, i Ånden! Våk og hold ut i bønn for alle de hellige, også for meg. (Ef. 6, 13-19a)

 

En kamp vi kommer til å vinne, selv om det ikke alltid ser slik ut.
Om Jesus selv står det i Kolosserne 2, 15: «Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem fram til spott og spe da han triumferte over dem på korset.»  Aldri har den onde forregnet seg som da. Og uansett hvordan det ser ut er dette en kamp som dem som kjemper for Generalenes general, Jesus, vil vinne. Hans strategi og makt vil ingen onde krefter kunne stå seg imot.

Opp igjennom tidende har det blitt mange martyrer for Jesu sak, og fremdeles må mange av våre trossøsken dø for sin tro. Men martyrenes blod har blitt kirkens sæd. De lar seg ikke stoppe, og Gud både har gitt og vil gi mot og kraft i striden.

«De går fra kraft til kraft, til de trer fram for Gud på Sion», leser vi i Salme 84, 8, og Lukas 24, 49 følger opp med: «Jeg sender over dere det som min Far har lovt. Men dere skal bli i byen til dere blir utrustet med kraft fra det høye.» Og i Apostlenes gjerninger 1,8: «Men dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender.»

Her ser vi også oppdraget vi som Jesu stridsmenn skal gjennomføre, et oppdrag som kanskje er enda mer tydelig uttrykk i Misjonsbefalingen i Matteus 28, 18-20:

«Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

Det siste bibelordet viser oss altså at Jesus har lovt å være med oss helt til striden er slutt.

 

Alt vi trenger
En god general sørger for at enhver soldat får det utstyret han trenger. Han vil ikke sette en soldat til å være skarpskytter uten å gi ham skarpskytter-gevær, og heller ikke vil han sette en til å jobbe i saniteten uten å gi ham nødvendig førstehjelpsutstyr.

Våre nådegaver er forskjellige. Alle skal ikke være i fronten. Det ville være dårlig strategi.

En god general kjenner sine soldater og vil plassere dem akkurat der hvor de får nytte sine gaver og talenter fullt ut, og han vil selvfølgelig også sørge for at de får all den utrustningen de trenger.

En slik god general er Generalenes general, Jesus. Det kan du være helt trygg på.