Av Knut Jensen

Da det  er spesielle begivenheter som skal skje i endetiden, kan vi fastslå at Kristi annet komme til jorden for å opprette sitt rike ikke er nært forestående. 

Først skal det skje helt vesentlige profetier beskrevet  i Skriften, som menighetens bortrykkelse og tiden rundt den store trengsel. Ingen spesielle profetier er gitt som skal oppfylles før bortrykkelsen finner sted. Det stadfestes allikevel at bortrykkelsen som er Kristi første komme, skjer før Kristi annet komme! (Rom.11,25-26).

 Kristi første komme.

 “For så sant vi tror at Jesus døde og oppstod, så skal Gud ved Jesus også føre dem som er sovnet inn, sammen med ham. For dette sier vi dere med et ord fra Herren: Vi som lever og blir tilbake inntil Herren kommer, skal aldeles ikke komme i forveien for dem som er sovnet inn. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Trøst da hverandre med disse ord.” 1.Tess.4,14-18.    

Etter de dagers trengsel.

I Jesu egen beskrivelse om sitt annet komme, forteller han at den store trengsel vil gå forut for dette. (Matt.24,21-29). Denne perioden vil bli en tid med stor nød, og mange falske messiaser vil oppstå. Han sier: “For folk skal reise seg mot folk, og rike mot rike, og det skal være hunger og jordskjelv både her og der. Men alt dette er begynnelsen på fødselsveene“ Matt.24,7. Kristi annet komme beskrives som et klimaks på disse begivenheter, der han tar sitt oppgjør med Antikrist. Sammen med Israels tilbakevendelse til sitt land, som er en forløper til denne perioden, ser vi at tiden nærmer seg til de en dag vil ta i mot Jesus som sin Herre og Frelser!

 Kristus kommer legemlig tilbake.

Nå har Jesus sin legemlige plass i himmelen. Ved sitt annet komme vil han vende tilbake legemlig til jorden. Akkurat som himmelfarten var en legemlig oppstigning til himmelen, vil hans annet komme være en legemlig tilbakevendelse til jorden.

Englene som møtte disiplene etter Kristi himmelfart, sa til dem: “Denne Jesus som er tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måten som dere så ham fare opp til himmelen.” Ap.gj.1,11. (Mark.16,19).

Det vil bli synlig for alle.

Skriften er klar når det gjelder Kristi annet komme. Jesus sa det slik: “ For som lynet går ut fra øst og skinner like til vest, slik skal Menneskesønnens komme være. Men straks etter de dagers trengsel skal solen bli formørket og månen skal ikke gi sitt skinn. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og alle folk på jorden skal bryte ut i klagerop, og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og stor herlighet.” Matt.24,27-30.

Og i Åpenbaringsboken kap.1,7: “Se, han kommer med skyene, og hvert øye skal se ham, også de som har gjennomstunget ham. Og alle jordens slekter skal gråte sårt over ham. Ja, amen.” Kristi annet komme blir i herlighet og synlig for verden.

Bokas høydepunkt er kap.19. De tidligere kapitler leder fram mot dette, med de etterfølgende kapitler indikerer de begivenheter som følger etter hans åpenbarelse.

Som de fleste bibelfortolkere er enige om, vil Kristi annet komme bety klimaks på den store trengsel, som er beskrevet i Åpenbaringen kap.6-18.

Kristi annet komme beskrives slik.

 “Og jeg så himmelen åpnet - og se: En hvit hest. Og han som sitter på den heter Trofast og Sannferdig, og han dømmer og strider med rettferdighet. Hans øyne er som ildslue. På hans hode er det mange kroner. Han har en innskrift med et navn ingen kjenner uten han selv. Han er iført en kledning som er dyppet i blod, og hans navn er Guds Ord. Hærene i himmelen fulgte ham på hvite hester, kledd i fint lin, hvitt og rent. Ut av hans munn går det et skarpt sverd, for at han med det skal slå hedningefolkene. Og han skal styre dem med jernstav. Han tråkker vinpressen med Guds Den Allmektiges strenge vredes vin. På sin kledning og på sin hofte har han et navn skrevet: Kongers konge og herrers herre.” Åp. 19,11-16.

Beskrivelsen av Kristi annet komme er overveldende.

Det taler om Kristi herlighet og majestet. Han dømmer, og strider med rettferdighet. Han åpenbares som en seierherre. Han bærer navnet “Guds Ord.” Hærene i himmelen fulgte ham på hvite hester. Uten tvil er det her tale om alle de hellige og englene som kommer ned med ham fra himmelen til jorden. (Matt.25.31).

Beskrivelsen av Kristi annet komme står i skarp kontrast til hans første komme, til menighetens bortrykkelse da  “Herrens dag vil komme som en tyv om natten.”1.Tess.5,2. (1.Tess,4,16. 1.Kor.15,52).

Hensikten er nå å dømme verden og utbre Guds herredømme over jorden kalt tusenårsriket. (Matt.25,31-46. 2.Tess.1, 6-10)! Hendelsene som følger taler om dommen over Guds fiender, Antikrist og den falske profet. (Åp.19-20).

Profetiene indikerer at frelsen vil rekke ut over hele jorden når han har kommer tilbake. (Åp.20,3). De som står han i mot vil måtte underlegges hans autoritet og makt. (Matt.25,46). Spesielt er det faktum at det ikke nevner noe om bortrykkelsen av de hellige i dette avsnittet, det har nemlig skjedd før Antikrist får all makt!

Salig er den som våker.

Det står heller ikke noe om menigheten fra  Åp.kap. 6 til kap. 19 under trengselstiden. Den avsluttes i kap.4,1. med ordene: “ Kom opp her, og jeg vil vise deg det som skal skje etter dette.”    

    Til Guds forsamling i Tyatira står det: “Hold bare fast på det dere har, inntil jeg kommer. Den som seirer, og som tar vare på mine gjerninger inntil enden, ham vil jeg gi makt over folkeslagene. Han skal styre dem med jernstav og knuse dem som leirkar, slik som også jeg har fått det av min Far. Og jeg vil gi ham morgenstjernen. Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene!” Åp.2,25-29.

                                                                                                                             Amen. 

    “Salig er den som leser og de som hører det profetiske ord og tar vare på det som der står skrevet".