Av Sigmund Måge

”Jeg var oppe tidlig i morgengryet og ropte om hjelp. Jeg ventet på dine ord.”

Salme 119,147.

Vi skal ikke lese mye i Bibelen før vi legger merke til hvor viktig vårt forhold til Guds Ord er. ”Hele Skriften er inspirert av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet.” 2Tim 3,16. Ikke bare noe, men hele Skriften er inspirert eller innblest av Gud.

Gud brukte mennesker med ulike stilarter til å skrive. Men hvert ord som ble skrevet, ble gitt dem av Gud selv. Det gjelder selvfølgelig de guddommelige ord av Herren selv. Men også når mennesker taler. Ja, når onde mennesker taler og endog når djevelen blir sitert. Det som står skrevet, ville Gud ha med i sin hellige bok. Vi kaller dette verbalinspirasjonen.

Når en er overbevist om dette, er det helt uaktuelt å søke etter såkalte feil eller motsetninger. Når jeg møter noe i Bibelen som jeg ikke forstår, så er ikke det feil i Skriften. Den er fullkommen. ”Herrens ord er rene ord, likesom sølv som er lutret i en smeltedigel i jorden - sju ganger renset.” Salme 12,7. Nei, feilen ligger hos meg som ikke har innsyn nok. Tilsynelatende motsetninger er tvert imot eksempler på Bibelens sannferdighet. Hvis jeg virkelig tror på Gud Fader den allmektige – himmelens og jordens skaper, da er det ulogisk å tro noe annet enn at Gud kunne gi oss en feilfri bibel.

I stedet for å stille oss skeptiske til Bibelens ord, bør vi gjøre som salmisten; rope om hjelp – vente på dine ord. Jeg underordner meg Guds Ord. Jeg setter meg ikke over det. Den store ulykke i nyere tid er den Historisk-kritiske bibelforskning. Her setter mennesket seg over Guds Ord, og ikke under. Noen vil si: Men all moderne bibelforskning er jo historisk-kritisk. Nei, heldigvis. Det finnes bibelforskere på meget høyt plan som har enfoldig tro på Bibelens ufeilbarlighet. Dette gjelder ikke minst i Amerika.

Jesus sier: ”Om noen elsker meg, da holder han mitt ord...” Joh 14,23a. Jesus var både mild og streng. Han var mild mot den som hadde syndserkjennelse, men streng mot den ubotferdige. Ingen kan slå seg på brystet og si; jeg har fulgt alle Jesu befalinger til punkt og prikke. Vi må nok si oss enige med Jakob (3,2): …”vi snubler alle i så mangt.” Vår redning er at Herrens miskunnhet …”er ny hver morgen”. Og ille var vi ute om ikke vi hadde Ef 1,7: ”I Ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, etter hans nådes rikdom.”

Men vår holdning til Guds Ord er dette: Vi vil følge det etter beste evne. Vi må selvfølgelig skjelne mellom den gamle og nye pakt. Jesus sier i Matt 5,27-28: ”Dere har hørt det er sagt:… Men jeg sier dere:..” Det er viktig å skjelne mellom lovens tidsalder og nådens tidsalder. Læreboken for vår tid er i særdeleshet Paulus sine skrifter.

Gud hjelpe oss til å ha den rette innstilling til Bibelen. La oss søke hans veiledning hver morgen.