Av S. O. Modalsli

«Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig, sannhetens Ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke. Dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere.» Joh 14,16-17.

Det glade budskap om frelsen i Jesus skulle forkynnes for alle folk. Det hastet. Markene var hvite til høsten. Apostlene skulle gå med det salige bud.

Men slik som de var, nyttet det ikke å gå. De måtte bli stille, inntil de ble iført kraft fra det høye. Her er to måter å forkynne på: Med – eller uten kraft. De vitner Jesus sender, ledsager han alltid med Åndens kraft.

En forkynner uten Den Hellige Ånd er en stor ulykke for seg selv og folket. Ved den ugjenfødte formørkede menneskeånd legges en demper på Ordet, så folket sover, tryggere og tryggere.

Fra himmelfartsberget hvor Jesus hadde velsignet disiplene, idet han gikk hjem, dro de tilbake til Jerusalem. Nå var Jesus reist. Men de hadde hans løfter igjen: «Jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig, sannhetens Ånd som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke. Dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. - På den dag skal dere kjenne at jeg er i min Far, og dere i meg, og jeg i dere.»Joh 14, v.16, 17 og 20.

De samlet seg på salen til bønn. De ba meget, og de fikk meget!

Jesus gikk opp for at velsignelsen skulle komme ned. Det var gagnlig at han gikk bort. De hadde bedt i ti dager. Og da pinsedagen kom, var de alle samlet på ett sted. Om gudsfolket våknet opp til et sant bønneliv, ville vi få oppleve store ting fra Herren.

Vi ville få en ny pinsedag – ikke med skrik om hvor mye mer åndsfylt vi er enn andre – men i et ydmykt Kristusliv, som andre kunne beundre og gi Herren ære for. Og i et selvoppofrende sjelevinnerarbeid og i kjærlighetsbevisninger mot vår neste. For dette er Den Hellige Ånds vesen og vei.

Den trofaste Jesus holdt løftet. Disse bedende og ventende ble fylt med Den Hellige Ånd. De ble iført kraft fra det høye. Talen gikk til hjertet. Og alle de forskjellige folkeslag som var samlet, forsto den. Det ble vekkelse. Stor vekkelse. Ånd virker på ånd. Mottar vi Den Hellige Ånd, leder den oss til Jesus – fra synden og oss selv til Jesus. Kun ved Den Hellige Ånd når vi til Jesus, så han blir vårt liv.

Den Hellige Ånd gjør seg ikke selv så mye gjeldende. Den levende Jesus, hans forsoningsgjerning, hans blod,holder Ånden på å forklare og herliggjøre for oss. Så vi kan erkjenne og erfare: Jesus lever, og vi skal leve!