Av Jan Veiby

«For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.»  (Rom. 6,23.)

Synden er en streng herre å tjene.  Men slik oppleves det ikke til å begynne med.  For den lover menneskene frihet og glede.  Man slipper å ta hensyn til noe, og kan bare følge sine egne lyster.  «For da dere var syndens tjenere, var dere fri fra rettferdigheten» (Rom. 6,20).  Men å være fri fra rettferdigheten er i virkelighet ingen frihet.  Det er en fryktelig trelldom under synden og døden. Det er en falsk frihet.  For synden både binder og blinder mennesket.  «Hver den som gjør synd, er syndens trell» (Joh. 8,34).  Han er en slave under syndens makt, og kan ikke ved egen hjelp gjøre seg fri. «For denne verdens gud har forblindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde» (2 Kor. 4,4).   Slik holder satan menneskene borte fra Jesus og livet i ham.

Og lønnen han gir dem er døden.  Evig adskillelse fra Gud.  Slik får synderen sin fortjente lønn.

Hvor mye bedre må det ikke da være å høre Herren til.  Han som gir oss alt av nåde.  Som gir oss den sanne og virkelige frihet. 

Her blir selve frelsen kalt for en nådegave. Fordi det er en gave som Gud vil gi oss del i.  «For av nåde er dere frelst, ved tro, og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave» (Ef. 2,8).  Og det er en gave som vi får av bare nåde.  Uforskyldt og ufortjent.  Denne gaven rommer alt det vi har i Kristus.  Fra rettferdiggjørelse og helliggjørelse til den evige herlighet. «For det er hans verk at dere er i Kristus Jesus, han som for oss er blitt visdom fra Gud, rettferdighet og helliggjørelse og forløsning»(1 Kor. 1,30).

«Under synden og døden får et menneske det som han har fortjent.  Men under nåden – ved troen – får han det som han ikke har fortjent. Han får det som Jesus Kristus har fortjent for oss og til oss. Det er intet mindre enn den evige salighet!» (Øyvind Andersen).

Frelsens gave er for alle, men kun de som tar imot den får personlig del i den. «For om døden kom til å herske ved den ene, fordi denne ene falt, hvor meget mer skal da de som mottar nådens og rettferdighets-gavens overstrømmende rikdom, leve og herske ved den ene, Jesus Kristus» (Rom. 5,17).  De får del i Kristi oppreisning, som er langt større enn Adams fall.  De får del i Kristi liv og i hans herlighet.

Guds nådegave er evig liv
Her beskrives Guds nådegave med uttrykket «evig liv».  Det er livet i Kristus.  Det nye liv som vi får ved troen.  Et liv som aldri kan dø.  Men evig liv betyr ikke bare uendelighet i tid.  Det har først og fremst med kvalitet og innhold å gjøre.  «Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus» (Joh. 17,3). Evig liv er livsfellesskap med Guds Sønn. Derfor har det evige liv allerede begynt for den som tror på Jesus. 

Så skal Gud alene ha æren for sitt verk.  Jesus Kristus er verdig lov og takk, fordi han gav seg selv til en løsepenge og kjøpte oss fri.