Av Thorleif Solvang

Jesus og hans ord og løfter er alltid til å stole på.

I Åpenbaringsboken 3,7 blir Jesus kalt for Den Sannferdige. Jesus Messias svarer alltid til sitt navn. Vi vil nå en liten stund ut fra NT se hvordan det alltid var til å stole på, det Jesus sa.

Først i bokstavelig forstand, da han var her på jorden. I Mark 14,16 leser vi om hvordan Jesus ber disiplene sine om å gå inn i byen, og der skal de finne en sal som er ferdig til bruk for feiring av det siste påskemåltidet.

Jesus sier at de vil komme til å finne alt slik som han sier, til og med detaljer som benker og puter. Jo, det stemte, og vi leser: «De fant det slik som han hadde sagt.»

Det var nok ikke så helt enkelt for Peter og Johannes å tro dette, for Jesus sier at kjennetegnet er en mann som bærer en vannkrukke. Hadde Jesus enda sagt en kvinne som bærer en vannkrukke, da hadde saken straks vært enklere, ikke sant?

Når det gjelder kongens mann i Kapernaum, hvis sønn var nær ved å dø, leser vi i Joh 5,46-52. Her sier Jesus: «Gå hjem, din sønn lever.»Vi leser videre: «Mannen trodde Jesu ord og gikk.»

Hvordan gikk det? Jo, han fant det slik som Jesus hadde sagt.

I Mark 7,24-30 leser vi om kvinnen fra Fønikia og hennes tro. Denne ikke-jødiske kvinne hadde en datter med en uren ånd, og Jesus sa: «Gå hjem, den onde ånd er faret ut av din datter.»

Hvordan gikk det? «Hun gikk hjem og fant barnet liggende på sengen. Den urene ånd var faret ut.» Hun fant det således som Jesus hadde sagt.

Vi kan videre gå til Peter og stateren i fiskens munn, se Matt 17,24-27:

Jesus sier «Gå ned til sjøen og kast ut et snøre. Ta den første fisken du trekker opp, og når du åpner gapet på den, vil du finne en stater. Den skal du gi som skatt for meg og deg.»

Hvordan gikk så dette? Akkurat slik som Jesus hadde sagt, fant han det.

En annen gang leser vi at Jesus avtalte stevnemøte med disiplene i Galilea, Matt 26,32. Jesus sier der: «Men etter at jeg er oppstått, skal jeg gå i forveien for dere til Galilea.» Vi vet også hvordan det gikk. Engelen ved graven ved Jesu oppstandelse sendte bud med kvinnene at de måtte si til disiplene at han ville møte dem i Galilea. Også denne gang skjedde det som Jesus hadde sagt.

Matt 28,16-17: «Men de elleve disiplene dro til det fjellet i Galilea hvor Jesus hadde satt dem stevne, og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham.»

Vi har nå sett en liten stund på hvordan Jesus i ett og alt var til å stole på. Skulle vi som lever i dag ha noen grunn til å tvile på hans ord og løfter?

Jeg tenker på det Jesus har sagt når det gjelder vår frelse og salighet. Jeg tenker videre på hva han har sagt om sin gjenkomst og åpenbarelse. Vi skal også huske at Jesus har gått god for alle løftene – også det som angår Israels folk og land.

«For så mange som Guds løfter er, har de fått sitt ja i ham. Derfor sier vi også ved ham vårt amen.»

«Nå har jeg sagt dere det før det skjer, for at dere skal tro når det skjer.»