av Kurt Urhaug

I kirkeåret kalles tiden nå for åpenbaringstiden. Det er flere tekster fra Bibelen som viser forskjellige sider ved Jesus. Han blir døpt i Jordan, bryllup i Kana osv. Hva blir åpenbart?

 I teksten om den blinde ved Jeriko, Lk 18,35-43, gir Jesus den blinde synet tilbake.

Da han hørte at mye folk gikk forbi, spurte han hva dette var. De fortalte ham da at Jesus fra Nasaret gikk forbi. Og han ropte og sa: Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg! Lk 18,36.

Den blinde omtaler Jesus som Davids sønn, og ber en bønn! Det var mange som fulgte Jesus på vegen til Jeriko. Han var den mest kjente personen i hele Galilea, og nå gikk reisen til Jerusalem. Mange merket seg de ord den blinde sa om Jesus: «Davids sønn!»

Dette betyr at Jesus er den som profetene vitner om skulle komme! Det nye testamentet dokumenterer Jesus og starter slik: «Ættetavle for Jesus Messias, Davids sønn, Abrahams sønn.» Mt1,1. Engelen sa til Maria: «Se, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles Den Høyestes Sønn. Gud Herren skal gi ham hans far Davids trone, og han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og det skal ikke være ende på hans kongedømme.» Lk 1,31-33.

I åpenbaringstiden er det viktig å nevne denne sannhet om Jesus: Davids sønn! Det betyr at Jesus er Israels konge. Han er Messias! Jesus har ikke opphørt å være Davids sønn, men når han kommer igjen til Oljeberget vil Gud Herren gi ham hans far Davids trone, og han skal være konge over Jakobs hus. Dette blir ikke omtalt i noe bekjennelser, men bibelen forteller at Jesus er Davids sønn.

Kanskje det er flere som trenger å få synet på dette?

Det er mange i Israel som ikke ser at mannen fra Nasaret, er Davids sønnen! De er blinde. Paulus forklarer det på denne måten og sier: «Helt til denne dag ligger et dekke over deres hjerte når Moses blir lest. Men når de omvender seg til Herren, blir dekket tatt bort.» 2Kor 3,15-16. Israel korsfestet sin egen konge. De ropte: Bort med ham! Jesus kalte folket dårer og blinde...! Mt 23,17.

Da Jesus hørte den blindes rop om hjelp, stanset Jesus og det ble et møte mellom den blinde og Jesus. «Og straks fikk han synet igjen. Han fulgte ham og lovet Gud. Og hele folkemengden som så dette, priste Gud.» Lk 18,43.

Fortellingen om den blinde ved Jeriko er et forbilde på Israel. Det er mange som ikke ser at Jesus er Messias. Men en dag vil det lyde et rop og en bønn fra dette folket: Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over oss! Da blir dekket tatt bort, og de vil se Ham som de forfulgte, hånet og korsfestet. Men Jesus vil si de same ord som ble sagt til Saul: «Saul, bror, se opp! Og i samme stund fikk jeg synet igjen og så opp på ham.» Apg 22,13. Det er profetisk over salmen til David: «De så opp til ham og strålte av glede, og deres ansikt rødmet aldri av skam. Denne elendige ropte, og Herren hørte, han frelste ham ut av alle hans trengsler».Sal 34,6-7.

Det som skjedde ved Jeriko, er en åpenbaring av Israels historie. Det blir en erkjennelse fra folket at Jesus fra Nasaret, mannen med de naglemerkte hender, er vår Messias. Nasjonen vil følge Jesus! «Det er de som følger Lammet hvor det går. De er kjøpt fra menneskene til en førstegrøde for Gud og Lammet.» Åp 14,4.

Slik den blinde ropte på Davids sønnen, og fikk et møte med Jesus, på samme måten blir Israels omvendelse. Dekket blir tatt bort, og de ser sin «Josef», sin bror! Det blir en global endring når riket for Israel kommer! «Se, han kommer med skyene, og hvert øye skal se ham, også de som har gjennomstunget ham. Og alle jordens slekter skal gråte sårt over ham. Ja, amen.» Åp 1,7.