Adventstid er ryddetid. Før julepynten kan settes opp må huset ryddes og klargjøres.

I denne ryddeprosessen kommer velutviklede hybelkaniner til syne. Det var på høy tid at det ble tatt en storrengjøring, kan du gjerne tenke! Men også i kristen tenking er rydding en viktig del av adventsforbedelsene frem mot jul. Fokuset er derimot ikke i første rekke på husrydding. Adventstid er derimot en tid for ryddesjau i livet.

 Selve ordet advent kommer fra latin og betyr «komme/ankomst». Når kristne markerer advent handler dermed adventstiden om Kristi ankomst. Selv om dette ikke er noe bibelsk foreskrevet skikk markerte kristne allerede på 5-600-tallet adventstiden. Det var en faste- og forberedelsestid. Snart skulle Jesu fødsel feires. Og han som kom, skulle også komme igjen for å dømme levende og døde. Adventstiden ble gjennom dette en tid der menneskesinnet ble rettet mot Jesu fødsel. Samtidig ble det også en påminner om Jesu snarlige gjenkomst og viktigheten av å være klar til å møte ham.

Gjennom Det gamle testamente møter vi en stadig økende Messiasforventing. Blant de bøkene som klarest maler et bilde av Messias og hans rike er Jesaja. Et sentralt kapittel i denne sammenhengen er Jesaja 40.  Herrens herlighet skal åpenbares (v.5)! Men før Herren skal åpenbare sin herlighet, skal ankomsten forberedes. Det skal skje ved en røst som roper og som sørger for at det blir ryddet en vei for kongens ankomst (v.3-4).

I det nye testamente leser vi at denne profetien blir brukt om døperen Johannes. Han er Herrens veirydder (Joh 1:23). Han rydder veien gjennom å peke på synden til israelittene og kalle dem til omvendelse (Luk 3:7-9). Kanskje Johannes også kan få være en veirydder som roper inn i våre liv i denne adventstiden om at det er oppryddingstid? Adventstiden gir deg en mulighet til å stoppe opp og ta varetelling i livet. Er det noen rom i livet der syndens arkivkasser har fått bygge seg opp, og som jeg i en travel hverdag bare har stengt døren til? Når sollyset ute blir svakere, bruk den mørke tiden som en anledning til å la Guds lys i Bibelen skinne inn i ditt liv. Og kom til Jesus, han som kom til deg, for å få oppgjør for dine synder.

Veirydderen understreker adventstidens alvor. Døperen Johannes påminner oss om at vi må være klar til å møte Herren, og de katastrofale konsekvensene det får om vi ikke er det. Samtidig skal vi merke oss at Jesaja 40 plasserer versene om veirydderen inn i en trøstefull sammenheng. Kapittelet begynner med: «Trøst, trøst, mitt folk!» (Jes 40:1). Det er innenfor rammen av denne trøsten at også veirydderen skal få ha sin tjeneste. Han skal være veirydder for å klargjøre for Herrens herlige komme (40:5). Og når Gud viser sin herlighet til oss i Jesus Kristus er budskapet om hans komme et herlig budskap. Hans fødsel blir beskrevet som en glede for alt folket (Luk 2:10). Frelseren kommer! Det er håp for mennesker som vender om til ham! Slik er det også med fremstillingen av Jesu gjenkomst. Paulus skriver til menigheten i Tessaloniki at de skulle trøste hverandre med ordene om Herrens gjenkomst (1.Tess 4:18). Adventstiden er en tid for forberedelse til Jesu komme, både med alvorlig omvendelse og trøstefull forventning. Måtte Jesus få møte deg gjennom denne advents- og julehøytiden!

Av Ingvald Andre Kårbø