Av Eivind Flå

Joh 16,13-14:«Når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører, skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne det for dere.»

Jesu tale i Joh 14-16 ble holdt i forkant av at han ble grepet i Getsemanehagen, og ført til Golgata. Jesus forkynte om Den Hellige Ånds komme og gjerning like før han led korstreets død i påsken. 50 dager etter påske feires pinse. Pinsefestens dag er en stor frelseshistorisk begivenhet, og handler om Den Hellige Ånds komme på den jødiske høytiden Shavuot (betyr «femtiende»), som markerer begynnelsen på hveteinnhøstningen. Shavuot (omtales i 3 Mos 23,15-22 som en av Herrens høytider.)

I Apg 2 kan vi lese om Åndens komme på pinsedag. Omkring 3000 sjeler ble høstet inn, og lagt til menigheten. Fylt av Den Hellige Ånd sto Peter frem og proklamerte hvordan Jesu død og oppstandelse er en oppfyllelse av hva som er skrevet om ham i Det gamle testamentet. Den Hellige Ånd, som Bibelen omtaler som Den annen talsmann, kastet gjennom Peters vitnesbyrd lys over Jesus, Den første talsmann. Følgen av Åndens komme på pinsedag ble en sterk Kristusforkynnelse! Det er blitt sagt at Ånden forener oss med Kristus i Golgataverket!

Er du en sannhetssøkende? Søk da hvor sannheten er å finne – hos Jesus! Søren Kierkegaard sa at det er forskjell på sannhet og sannheter. I Salme 145,18 står det: «Herren er nær hos alle dem som kaller på ham, hos alle som kaller på ham i sannhet.» For å finne sannheten er det ikke nok å være sannhetssøkende, du må også vite hvor du skal søke sannheten. Mange er på leting, men de søker på feil sted. Hvert menneske som Herren ikke har åpenbart evangeliet for gjennom Guds Ord, er i den sørgelige situasjon som Michel de Montaigne så treffende beskriver slik: «Menneskeånden famler i mørke og leter i blinde, uten å finne sannheten.»

I Joh 8,32 sier Jesus: «Dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.» Den Hellige Ånd omtales fire ganger i Bibelen som Sannhetens Ånd (Joh 14,17; 15,26; 16,13 og 1 Joh 4,6). I Joh 16,8-10 står det at Den Hellige Ånd overbeviser om synd, rettferdighet og dom. Ånden åpenbarer hvem vi er – og hvem Jesus er. Han bringer oss til sannhetserkjennelse. Vår synd blir avslørt, og vi må kapitulere og gi Gud rett i hans dom over all vår urett, urenhet og urettferdighet. Guds dypeste hensikt med å avsløre vårt syndeforderv er likevel at Ånden kan få kaste sitt lys over Jesus som vår eneste redning – Han som er veien og sannheten og livet. Likesom Jesus, den første talsmann, er selve Sannheten, er Den annen talsmann sannhetens Ånd.

Det var denne Åndens dobbelte gjerning som ble virkeliggjort ute på et jorde i Østfold i 1796, da Hans Nilsen Hauge arbeidet på familiens småbruk hjemme i Tune, nynnende på salmen «Jesus, din søte forening å smake.» Først sang han: «Vis meg med klarhet min avmakt og møye. Vis meg fordervelsens avgrunn i meg.» Deretter fulgte: «Styrk du meg kraftig i sjelen her inne, at jeg kan kjenne hva Ånden formår!» Mens Hauge sang møtte han først seg selv i døren, for deretter klart og tydelig få se Jesus som sitt eneste håp og livets kilde. Og så kom kallet til å bringe budskapet om Livets Herre til sine medmennesker.

Intet enkeltøyeblikk har vel hatt større åndelig betydning for vårt land og folk, enn det som skjedde denne dagen i 1796. Dag Kullerud skriver om Hauge i boken «Bibelen – boken som formet vår kultur»: «En større, viktigere og mer grensesprengende forvalter av Guds ord har siden ikke satt sine ben på norsk jord.»

I Gal 5,25 blir vi minnet om disse avgjørende ord: «Dersom vi lever i Ånden, da la oss òg vandre i Ånden!» God pinse!