av Willy M. Nilsen

Før sin lidelse og død, sier Jesus i sin yppersteprestlige bønn: «Far, Jeg vil at de som du har gitt meg, skal være hos meg der jeg er, for at de skal se min herlighet, som du har gitt meg, fordi du elsket meg, før verdens grunnvoll ble lagt.» (Joh.17,24)

Jesus ba alltid til sin Far i himmelen. Kontakten mellom Faderen og Sønnen, var helt i orden. Der var det ikke noe kluss eller skurr på linja. Han og Faderen er ett. Det ser vi i hele hans liv her på jorden.

I denne bønnen, ber han for alle sine. Det gjaldt de som satt sammen med ham denne kvelden, og det gjelder alle de som kommer til tro på ham.

 Jesu vilje var helt undergitt Faderens vilje. For det som Jesus ba om, var helt i samsvar med Gud Faders vilje. Jesus sier: «Jeg og Faderen er ett.» (Joh.10,30)

Hva ber Jesus om i denne bønnen?

  1. Det første Jesus ber om er: «At de du har gitt meg, skal være hos meg». De som kom til Jesus i tro, kom ikke av seg selv. Han sier til jødene: «Alle de som Faderen gir meg, kommer til meg.»(Joh.6,37)

Det var mange som kom til Jesus av ren nysgjerrighet. De ville se under og tegn. Men når Jesus talte til dem om omvendelse, om å ta imot ham som Livets brød, da gikk de sin vei. De ville ikke tro på han som frelser, som er Livet. De gikk der de kunne få se mirakler, men ikke for å bli frelst fra sin synd.

Slik er det også med mange i dag. De vil gjerne se mirakler, se at noe skjer i Jesu navn. De mener at de kan ta makt over sykdom og onde ånder. Men en dag må de høre fra Jesus selv: «Jeg har aldri kjent dere.» (Matt.7,23)

  1. Det andre Jesus ber om, er at han vil at de skal være der han er. Denne bønnen gjelde alle de som tror på ham. Det var dem han kom for å frelse, det var dem han var villig å sone korsets død for.

Jesus vil ha sine hos seg. Han vil ikke at noen av hans venner, skal gå fortapt. Her er Jesus helt i samsvar med Faderens vilje. Han sier: «Dette er min Faders vilje, at hver den som ser Sønnen og tror på ham, skal ha evig liv. Og jeg skal oppreise han på den siste dag.» (Joh.6,40)

Vi som tror på Jesus, skal være der han er. Det er det Johannes skriver om i sitt første brev: «Vi vet at når han blir åpenbart, da skal vi bli ham like, for vi skal se Ham som Han er.» (1.Joh.3,2b) Jesus er hos sine også her i verden. Han har ikke latt dem bli i denne verden, som farløse barn. (Joh.14,18)

 Det betyr at Jesus har ikke forlatt sine venner. Jesus vil være hos deg og vil aldri forlate deg.

 

  1. Det tredje Jesus sier er: «for at de skal se min herlighet». Det Jesus ber om, er at hans apostler, de som satt sammen med han, måtte få se hans herlighet.

Tre av hans apostler, Jakob, Johannes og Peter, hadde fått se litt av hans herlighet, da de var sammen med ham på fjellet. (Matt,17,1-8) Det er denne opplevelsen som både Johannes og Peter viser til. De så hans herlighet. (Joh.1,14b. 2.Pet.1,16-17)

Peter sier at det var ikke noe oppdiktet eventyr de forkynte i menigheten. Det var en virkelighet, det de hadde sett med sine øyne. Han sier at «vi var øyenvitner til hans storhet». De så hans «lysglans», som det står på gresk.

Når vi i dag forkynner evangeliet om Jesu Kristi død og oppstandelse fra de døde, så er det ikke noe vi har funnet på av oss selv. Vi har fått erfare det i våre liv, det er den salige visshet vi får ha: Jesus lever og har sonet alle våre synder på korsets tre, på Golgata. Denne herlige visshet får jeg eie.

  1. Det fjerde vi skal merke oss er: «som du har gitt meg, fordi du elsket meg, før verdens grunnvoll ble lagt.»

Det Jesus sier er at før verdens grunnvoll var lagt, var han hos Faderen. Jesus er fra evighet til evighet den samme. Han var elsket av Faderen med en evig kjærlighet.

Det er en ufattelig stor sannhet. Denne guddommelige kjærlighet er en ild som aldri slokner. I den er du og jeg innbefattet. Paulus skriver om det slik: «For i ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt.»(Ef.1,4) 

Før verdens grunnvoll ble lagt, var du i Guds kjærlighet, utvalgt i Kristus. Nå tar du for hardt i, sier du. Nei for da tar Paulus for hardt i, men det gjør han ikke. Han, Faderen som elsket Sønnen før verden ble til, han elsker også deg med den samme store kjærlighet.

Derfor sier Jesus i sin bønn, at Han vil at du og jeg, skal være hos ham for evig.

I en sang står det: «Jesus vil ha alle, selv om ni og nitti var, trygt i folden i forvar, mangler ett, ei nok han har. Jesus vil ha alle.» Det nettopp det Jesus vil, ha alle sine hjem til seg