Av Aabert Andersen

«Da Jesus hadde fått vineddiken, sa han: Det er fullbrakt! Og han bøyde sitt hode og oppgav sin ånd.»Joh 19,30. En har sagt: «Korset er ikke bare lidelsens og de dype smerters symbol, men i enda større utstrekning seierens symbol.»

På korset er den sværeste kamp utkjempet som jord og himmel har vært vitne til. Men på samme kors er også den største seier vunnet.

Ingen kamp har vært fulgt med slik spenning både i vår verden og i åndeverdenen. Og ingen seier har favnet så vidt som denne. Denne seier stemte helvete til sorg og fylte himlen med fryd, og den tente håpets stjerne for den falne jord.»

Av de 7 ord Jesus uttalte fra korset, er dette det korteste. I originalspråket er det bare ett eneste ord. Men dette ene ord inneholder et hav av mening.


1.«Det er fullbrakt» betyr først av alt at nå har Jesus tømt lidelsens beger til bunns.
I Getsemane ba han: «Fader, er det mulig, så la denne kalt gå meg forbi.» Matt 26,39-44.

Syndens straff er i Bibelen flere ganger framstilt som et beger som skal tømmes. «Våkn opp, våkn opp, stå opp, Jerusalem, du som av Herrens hånd har fått hans vredes beger å drikke.»Jes 51,17. «Da skal også han drikke av Guds vredes-vin, som er skjenket ublandet i hans harmes beger.» Åp 14,10.

Skulle Jesus kunne frelse oss, måtte han ta vår plass og lide vår straff og pine. Dette kostet kolossalt, men han var villig til å gjøre det nettopp fordi han ville frelse oss.

 For vår misgjerning ble han knust.

I slektens sted han gikk.

All verdens synd på ham ble kast’.

Hver fange frihet fikk.

 
2. «Det er fullbrakt» betyr også at alle profetier om Ham er oppfylt.
Der skal være minst 300 profetier om Jesus i Det gamle testamente, og alle disse ble bokstavelig og nøyaktig oppfylt i Jesu liv. – Trettitre viktige profetier ble oppfylt i de siste 24 timer av Jesu liv på jorden. Tenk bare på påskelammet som er omtalt i 2.Mos 12. Påskelammet skulle tas ut på en bestemt dag, nemlig den tiende dag av måneden Nisan og holdes i forvaring til den fjortende dag. Da skulle det slaktes mellom de to aftenstunder.

Om Jesus leser vi i Joh 12, 1 og 12: Seks dager før påsken kom Jesus til Betania. (Det var den niende dag av måneden Nisan). «Dagen derpå», altså den tiende dag var det Jesus red inn i Jerusalem, og det var den samme dag Judas solgte Jesus for 30 sølvpenger. Altså den tiende dag av måneden Nisan ble Jesus uttatt som offerlammet. Og den fjortende dag av samme måned ble Jesus brutalt drept (Apg 2,2-3 og 15) mellom de to aftenstunder, det vil si mellom kl. 12 og 15. Akkurat på det samme klokkeslett påskelammet skulle ofres, hang Jesus på korset, og han døde kl. 15.

I Salme 22 er det fire profetier om Jesus, se versene 2, 8, 17 og 19. Alt dette gikk nøyaktig i oppfyllelse. Og da Jesus visste at alt var oppfylt, ropte han: «Det er fullbrakt!»

 
3. Men dette ord: «Det er fullbrakt», betyr også at hele frelsesverket er fullkomment ferdig.
Intet kan og intet skal legges til. Alter ferdig. – «Han har frambåret ett offer for synden og har deretter for alltid satt seg ved Guds høyre hånd.» Heb 10,12. «Han som ikke visste av synd, har han (Gud)gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud.» 2.Kor 5,21. «Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, idet han ble en forbannelse for oss – for det er skrevet: Forbannet er hver den som henger på et tre.» Gal 3,13.

Altså med sitt ene offer brakte Jesus til veie en fullkommen frelse for oss alle. – Han døde for at du skulle leve. Han tok forbannelsen for at du skulle få velsignelsen. Han bar tornekronen for at du skulle få en herlighetskrone av ham.

Alt er gjort fra Herrens side,

Jesus har det gjort for deg.

All din møye, sorg og kvide,

alt han tok og bar på seg.

Jesus har det alt oppfylt –

Uforskyldt.

 

Lovens krav og syndens smerte,

Guds fortrydelse og dom.

Alt som engste kan ditt hjerte,

alt til Jesu hjerte kom.

Jesus har det alt oppfylt –

Uforskyldt.

 

En kinesisk kjøpmann satt i fengsel, dømt til døden for en forbrytelse. Så kom en ung mann inn til ham og sa: - Jeg vil fri deg fra døden.

- Nei, sa kjøpmannen, - det kan du nok ikke.

- Jo, hør nå her, sa den unge mann. – Jeg er syk og må snart dø. Jeg har en gammel mor og far som jeg har forsørget til nå. Men når jeg er død har de ingen til å forsørge seg. Og jeg holder ikke ut å tenke på at de da må vandre rundt som tiggere. Nå har jeg et forslag til deg. Du er rik, og hvis du vil love meg å forsørge far og mor så lenge de lever, skal jeg ta din skyld på meg og dø i ditt sted.

Kjøpmannen gikk mer enn gjerne med på det, og en kontrakt mellom dem ble skrevet. (Dødsdømte hadde den gang i Kina lov til å kjøpe seg en stedfortreder, hvis det var dem mulig.)

Så ble kjøpmannen sluppet fri og den unge mann satt inn i cellen.

Noen dager etter ble den unge mannen hengt. Da han var død, kom kjøpmannen fram og sa, idet han pekte på den døde: - Han var ikke den skyldige, det var jeg som var den skyldige. Men av kjærlighet til sine foreldre tok han min skyld på seg og døde i mitt sted. Og nå har loven ikke mer å forlange.

Dette illustrerer litt av Jesu kjærlighet og offer. – Den unge mannen døde for ett menneske, Jesus døde for alle. Den unge mannen døde for en synd, Jesus døde for all verdens synd.

Tro det og lev. Jesus døde for deg og betalte for alle dine synder.

 

Å sjel, som fryktsom vandrer om

og lengter etter fred:

Din synd er slettet ut av ham

som døde i ditt sted.