Av Per Braaten

Som tidligere påpekt kan mye tyde på at bakgrunnen for Matt.24 er å finne i Sak.12-14. I dette gammeltestamentlige skriftavsnitt er flere av endetidens store hendelser omtalt i forbausende konkrete ordelag.

Det gjelder bl.a. - Jerusalem som et sentrum for politiske tumulter og militære konflikter av verdensomspennende karakter, Israels anger og omvendelse til den sanne Messias med en påfølgende mektig Åndsutgytelse, Jesu Kristi komme til Oljeberget i makt og herlighet og deretter opprettelsen av Det messianske Fredsrike, der Kristus skal regjere enerådende som Konge uten noen rival ved sin side.

Det blir sagt at alt dette - og mye mer - skal skje på den dagDette profetiske tidsbegrep, som ikke er en vanlig kalenderdag, men som dekker en fastsatt periode i Guds frelsesplan, forekommer ikke mindre en 17 ganger i Sak.12-14. På den dag! Det lyder nesten som et stadig og gjentagende refreng. Kfr. Sak.12,3.6.8 (2 ganger).9.11. Kap.13,1.2.4. Og Kap.14,4.6.8.9.13.20.21. Til sammen 17 ganger! Det er ganske oppsiktsvekkende og bør fange oppmerksomheten til enhver Bibelleser.

Det er et interessant språklig faktum at vi finner noe av det samme i Jesu endetidstale i Matt.24. Her tales det også om flere ulike hendelser som hører endetiden til og som vil kulminere i Jesu Kristi majestetiske komme på himmelens skyer med kraft og stor herlighet. Det står ingen ting i Matt.24 at denne lange rekke av profetiske begivenheter skal skje på den dag - som i Sak.12-14. Jesus benyttet seg overhode ikke av denne verbale uttrykksform. Den er derfor helt fraværende.

Men derimot er et annet lite ord for tidsangivelse benyttet - gresk tote- som har betydningen da eller samtidig med. Dette gjelder da den endelige oppfyllelse av de hendelser som er skildret i denne mektige  profetiske tale om denne tidsalders ende. Da skal det skje!Kfr. Matt.24,9.10.14.16.21.23.30 og 40.Til sammen 8 ganger i dette ene kapitel. Denne bruk av språket - særlig med tanke på Sak.12-14 - synes å peke i retning av at - i siste instans -vil det profetiske innhold i Matt.24bli til historie innen rammen av Israels 70. åruke. På den dag - da - skal det skje, som den endelige og siste oppfyllelse.

 Nøkkelordet til tolkning av Matt.24 er v.15. Når dere da ser ødeleggelsens styggedom, som profeten Daniel har talt om, stå på det hellige sted - forstå det, enhver som leser! - da må de som er i Judea, flykte opp i fjellene. Dette skal - i følge Dan.9,27- skje midt i uken. Dette kan ikke være noen annen uke enn Israels 70. åruke, som vil være sammenfallende med Den store Trengsel. Denne forståelse er en eldgammel tolkning i Kirkens historie. Hvis da v.15 skjer midt under Den store Trengsel, så er det nærliggende å tro at det som står å lese før v.15 omhandler første halvdel av Trengselen, og det som følger etter v.15 er en skildring av siste halvdel av Trengselen. Og denne profetiske rekke av kommende begivenheter blir så avsluttet med Jesu majestetiske komme i herlighet. Alt dette forstått som oppfyllelsens krone av Matt.24. Da er fødselsveene blitt til fullmoden frukt i Guds frelsesplan!