Av Per Braaten

 Det som står skrevet om ødeleggelsens styggedom i Matt.24,15 er et nøkkelord til forståelse av hele dette kapitelet.

Bakgrunnen for dette merkelige uttrykk er den kjente profetien om Israels 70 åruker som står skrevet i Dan.9,24-27. Vår tolkning av dette avsnitt i Daniels bok vil påvirke hele det bildet vi danner oss av endetidens hendelsesforløp. Det gjelder ikke minst vår videre granskning av Matt.24, men også av Joh.Åp.

 Hovedspørsmålet i denne gammeltestamentlige profeti - som er blitt kalt for Bibelens nøkkelprofeti - er om alle de 70 åruker allerede er oppfylt, og dermed hører historien til, eller om den siste åruken i Dan.9,27 enda hører framtiden til. Og her vrimler det av ulike tolkninger.

 Helt kort kan nevnes at allerede flere av Kirkefedrene forbandt den siste 70. åruken med endetidens store Trengsel på sju år. Dette er således ingen ny tolkning. Og Jesus synes å ha gjort det samme. Dette peker klart i retning av at Jesu ordbruk i Matt.24,15, som lyder som et ekko fra Dan.9,27- plasserer oss som Bibelgranskere midt i den siste  åruken - forstått som midt i Den store Trengsel. For straks etter de dagers trengsel vil Menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og stor herlighet. Matt.24,20-31.

Men hva skjuler seg egentlig bak dette litt mystiske uttrykk ødeleggelsens styggedom,som nærmest må oppfattes som en teknisk term? For å finne ut av det kan det være til hjelp for oss å vite noe om den foreløpige oppfyllelse av denne profeti, som fant sted ca. fire hundre år etter at den første gang ble gitt, da Israels erkefiende, Antiokus Epifanes - et forbilde på Antikrist - nektet jødene å ofre i Templet, slik Gud hadde befalt. I stedet ofret han i forakt en gris - et urent dyr - på det høyhellige Brennofferalteret. Og i Det Allerhelligste stilte han  opp en statue av en gresk gud. Han ville innføre en ny religion i Israel. Det var denne blasfemiske provokasjon som utløste den blodige Makabeerkrigen. Som en spontan reaksjon grep Jødene - uten frykt - til våpen!

Den kommende Antikrist vil, som et snerrende Villdyr, være full av hån og forakt mot Israels Hellige. Det ble gitt det en munn som talte store og bespottelige ord. Og det ble gitt det makt til å holde på i førtito måneder. Åp.13,5.Og ikke bare det. Dette skal ikke bare handle om en grov og vulgær språkbruk, men den demoninspirerte Antikrist, som vil være utrustet med okkulte krefter, skal selv sette seg i Guds Tempel og kreve universell tilbedelse. Og han vil få det! Da er det slutt på all religiøs toleranse og demokratisk ytringsfrihet. Alle som bor på jorden, skal tilbe det, hver den som ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok hos Lammet som er slaktet, fra verdens grunnvoll ble lagt. Åp.13,8. Se også Mark.13,14 og 2.Tess.2,4.

Noen mener at profetien i Matt.24,15 ble oppfylt ved Templets ødeleggelse i år 70 e.Kr. og at dette var Den store Trengsel. Men denne tolkning stemmer verken med Skriftens øvrige profetier, og langt mindre med de historiske begivenheter som fulgte.