Av Sigmund Måge

 Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. 1. Pet. 1, 3.

Bibelen nevner begrepet håp i mange sammenhenger. I Rom. 4, 18a refererer Paulus til Abraham. Mot håp trodde han med håp. Her gjaldt det løftet om at han skulle bli stamfar til et stort folk. Vi vet i ettertid at Gud oppfylte løftet og innfridde håpet.

Vekst i erkjennelse
I Rom. 5, 4-5 leser vi om den troendes vekst i erkjennelse. ...tålmodigheten virker et prøvet sinn, og det prøvende sinn håp. Og håpet gjør ikke til skamme, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den Hellige Ånd som er oss gitt. Vi får også vite hvilken karakter håpet har. For i håpet er vi frelst. Men et håp som en kan se, er ikke lenger noe håp – hvorfor skulle en håpe på noe en allerede ser? Rom. 8,24.  Dette er et meget viktig prinsipp. Vår tro er ikke basert på det vi kan se her og nå. Men på det Gud har lovet skal skje, og som vi derfor håper på.

Mangt et jordisk eller menneskelig håp ble ikke innfridd. Det så håpefullt ut, men det gikk ikke slik en håpet. Det kan gjelde helse, økonomi, relasjoner o.s.v.  Hvor annerledes er det ikke med det himmelske håp....vi som har tatt vår tilflukt til å gripe det håp som ligger foran oss. Dette som vi har som et anker for sjelen, et som er trygt og fast og når inn til det som er innenfor bak forhenget, der Jesus gikk inn som forløper for oss, han som er vår yppersteprest til evig tid etter Melkisedeks vis. Heb. 6, 18b-20.

Knyttes til Jesu oppstandelse
Når Peter taler om det levende håp, så er det fordi han knytter håpet til Kristi oppstandelse. Kristus sto opp og lever. Når da Kristus lever, så er også vårt håp levende. Peter og alle apostlene forkynte Kristi oppstandelse. Så overbeviste og dedikerte var de i denne saken, at  de ble martyrer av samme grunn.

Paulus proklamerer: Men nå er Kristus oppstått fra de døde, og er blitt førstegrøden av dem som er sovnet inn. 1. Kor. 15,20. Da Paulus talte til grekerne på Areopagos og forkynte Jesu oppstandelse, var det noen som tok imot budskapet, mens andre avviste det. Da de hørte om dødes oppstandelse, spottet noen. Men andre sa: Vi vil høre deg tale om dette igjen. Ap.gj. 17, 32. Akkurat slik er det også i dag.

To alternativ
Når evangeliet om Jesu oppstandelse forkynnes for uomvendte, skjer en av to ting:

1 En omvender seg og tar imot sannheten om Jesu oppstandelse – eller

2 En forkaster det en hørte og får ikke del i Det levende håp.

De troende som Peter skriver til hadde det rette forhold til den oppstandne Kristus. Ham elsker dere, enda dere ikke har kjent ham. Ham tror dere på, enda dere nå ikke ser ham. Og dere fryder dere med en usigelig og herliggjort glede. 1.Pet. 1, 8. Ja, slik er det å eie den levende tro og det levende håp.

En gang Jesus talte til sitt folk, refererte han til Abraham. Abraham, deres far, frydet seg til å se min dag. Og han så den og gledet seg. Johs. 8,56. Hvordan så Abraham Jesu dag? Jo, han så den i tro og dermed håpet han med tro. Håpet gjør ikke til skamme – leste vi. Abraham ble ikke skuffet. Det skal heller ikke vi bli som har satt vår lit til et levende håp.

Det evige liv
Til sist vil vi stille spørsmålet: Hva er det vi egentlig håper på? Kort sagt er det «Det evige liv». Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Johs. 17,3. Bibelen forteller oss igjen og igjen om den herlighet som venter oss på den andre siden. Her brukes de skjønneste assosiasjoner vi kan forestille oss: Gullgate, livets elv, trær som ikke visner, lys som ikke slukner, uopphørlig glede o.s.v. – ja, alt som godt er.

            Hvordan kan det skje at noen forkaster dette tilbudet? Svaret gir vel Paulus oss: For denne verdens gud har forblindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde.  2. Kor. 4, 4.

            Men ennå er det håp! Fangevokteren i Filippi spurte: Hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Svaret lød: Tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus.Ap.gj. 16, 30-31. Det er dette svaret vi kan gi også i 2018.