Av Eivind Flå

4Mos 17,3-5: ”Arons navn skal du skrive på Levis stav. Det skal være én stav for hvert overhode over deres stammer. Og du skal legge dem i sammenkomstens telt foran vitnesbyrdet, der hvor jeg kommer sammen med dere. Da skal det skje at staven til den mann som jeg utvelger, skal spire.”

 

I Luk 1,37 sier engelen Gabriel til Maria: ”Ingenting er umulig for Gud!” Bibelen består av 66 bøker hvor Gud, gjennom en frelseshistorie, demonstrerer og åpenbarer at Han alene er den som gjør det umulige mulig. En av disse menneskelig talt umulige beretningene finner vi i 4Mos 17, der Herren gjennom et tegn stadfester at Aron er kalt til yppersteprest. Vi kan lese om 12 staver som representerte Israels 12 stammer. Arons skulle representere Levi stamme. Disse stavene skulle legges inn i Det Aller Helligste foran Paktens ark, slik at Herren på underfullt vis kunne åpenbare hvem han hadde utvalgt. Av de 12 stavene var det bare én som Gud brukte til å bringe liv av døde: Arons stav. Denne stav kom senere til å bli oppbevart som et vitnesbyrd i Paktens ark, sammen med lovtavlene og en krukke med manna. Underets Gud lot den tørre stav blomstre i paktens ark! Ifølge en jødisk overlevering kom den til å spire helt frem til det første tempelet ble ødelagt.

Bakgrunnen for denne historien er et alvorlig opprør mot Gud, fra ei gruppe i Israels menighet som blir kalt Korahs barn. Vi leser om Herrens straffedom over deres ulydighet. På dramatisk vis åpnet jorden seg og mange tusen ”fór levende ned i dødsriket” (4Mos 16,33). Midt i dommen åpenbarte likevel Gud sin frelse. Mens Israels barn var rystet over døden, talte Gud til dem om livet. Gjennom en anskuelsesundervisning lærte Herren sitt folk at Han er Livets Herre, gjennom å la en knusktørr og død stav skyte friske spirer, blomstre og få modne mandler. I virkeligheten avbilder denne beretningen Messias’ komme, for et av Hans navn er nettopp Spire. (Se bl.a. Jer 23,5; 33,15, Sak 3,8; 6,12.) Arons stav vitner videre om oppstandelse fra de døde, og den peker frem mot Ham som nettopp foran en grav uttalte: ”Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør.” Joh 11,25.

Arons stav var også en nådens stav. Den nåde som kunne frembringe mandler av en livløs stav, var i stand til å føre Israels barn gjennom en tørr og livløs ørken. Jeg tror det er en dypere mening i dette også for oss. For om ditt liv er like tørt som Arons stav, så kan det blomstre og bære frukt om det bare kommer inn i Guds nærvær. I Salme 92,14-15 kan vi lese om dem som har tatt sin tilflukt til Herren: ”De er plantet i Herrens hus, de blomstrer i vår Guds forgårder. Ennå i høy alder skyter de friske skudd, de er frodige og grønne.”

Herrens underfulle nådegjerning, ved å skape liv av Arons døde stav, virket en nødvendig erkjennelse i Israel. I 4Mos 17,12 står det: ”Israels barn sa til Moses: Se, vi omkommer! Vi er fortapt, vi er fortapt alle sammen!” Gjennom denne erkjennelse ble det også vekket et behov for oppgjør med Herren gjennom forsoning, renselse og syndsforlatelse. Dette kan du lese om i fortsettelsen i 4Mosebok. Guds redning peker frem mot Kristi stedfortredende død på Golgata kors, og vår renselse i Ham. Som en som rydder vei nettopp i ørkenen, sto Døperen Johannes frem ca 1500 år etter at Aron døde. Han pekte bort ifra seg selv og ropte ut: ”Se der Guds lam, som bærer verdens synd!” Joh 1,29. Jesus er sannelig Verdens Frelser og Redningsmann. Han kom også for deg. Han er ”kommet for å søke og frelse det som var fortapt.” Luk 19,10.