Av Eivind Flå

Kol 3,11: ”Kristus er alt, og i alle.”

Ef 4,5-6: ”Det er én Herre, én tro, én dåp, én Gud og alles Far, han som er over alle og gjennom alle og i alle.”

Anna Ölander: ”Men nå har jeg alt, ja alt i Jesus – legedom for alle hjertesår.”

 

Kristus er Gud og Herre fra evighet og til evighet. Fra evighet av har Han vært Guds enbårne sønn, og i all evighet vil Han som den korsfestede og oppstandne Frelser være alt, og i alle. Jesus er Alfa og Omega. Bibelen begynner derfor med Kristus, handler om Kristus og avsluttes med Kristus. Kristendom er Kristus! I Ham er vi gjort rike på alt, ja, velsignet med all åndelig velsignelse. Kol 2,9 sier: ”I ham bor hele guddommens fylde legemlig.”

Den kinesiske troshelten Watchmann Nee (1903-72) satt flere år i Tilanqiaofengselet i Shanghai for sin tros skyld. Han har skrevet mange gode oppbyggelsesbøker. En av hans bøker, som jeg har hatt mye glede av, har tittelen ”Kristus, Guds ett og alt”. Boken påpeker at Guds tanke ikke er å gi oss velsignelser eller gaver som ”ting i seg selv”, uavhengige av Kristi person. Han skriver så treffende: ”Hvis Herren har virket i ditt liv, vil du miste mange ting […] I møte med korset blir vi forminsket […] Kun det som kan utholde korset, har åndelig verdi […] Noen kristne søker etter åndelige metoder […] Har vi Ham, har vi veien, og eier vi Ham, eier vi metoden.”

Guds mål er å bringe oss til erkjennelse av at Kristus selv er vårt liv og at vi er totalt avhengige av Ham. Joh 15,5 gjør det klart for oss: ”Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt. For uten meg kan dere intet gjøre.” Spørsmålet er om Han som er Guds ett og alt, også er vårt ett og alt – at Han som er alt for Gud, også er alt for oss. Livets dypeste hemmelighet og visdom er å komme til en dypere erkjennelse av hvem Kristus er og hva Han har gjort i vårt sted.

Etter Saulus’ møte med Herren utenfor Damaskus, var det ett spørsmål den kommende hedningenes apostel ønsket å få svar på: ”Hvem er du, Herre?” (Apg 9,5). Fram til sin martyrdød i Roma var han opptatt av å finne svar på dette grunnleggende spørsmålet. Han gir selv svaret i Fil 1,21: ”For meg er livet Kristus og døden en vinning.” Åge Samuelsen har formulert denne sannheten slik:

Jesus er livet for meg,

lyset han er på min vei.

Alt jeg behøver,

det har jeg i ham,

Jesus er livet for meg.

Mange er i dag på jakt etter å finne seg selv eller realisere seg selv. Hva man finner, er i virkeligheten en dyp avgrunn. Jer 17,9 sier det treffende: ”Svikefullt er hjertet, mer enn noe annet, det kan ikke leges. Hvem kjenner det?” Noe annet er det å bli kjent med hvem Kristus er, og deretter kjenne seg selv i Ham. I 2Kor 12,2 sier Paulus, i forbindelse med de hemmeligheter han ble betrodd, da han ble rykket inn i den tredje himmel: ”Jeg kjenner et menneske i Kristus.”

Også for oss er den største lykke å kjenne seg selv i Ham. Paulus bruker sterke og klare ord om den saken i Kol 1,28: ”Ham forkynner vi, idet vi formaner hvert menneske og lærer hvert menneske med all visdom, for å framstille hvert menneske fullkomment i Kristus.” Å være en kristen dreier seg om å være ”i Kristus”. På Areopagos, i Aten, sier Paulus til eliten av den daværende akademiske verden, i Apg 17,28: ”I ham er det vi lever og rører oss og er til.” Fisken har sitt rette element i vannet, og fuglen i luften. Guds barns rette element er Kristus! Vi mangler alt i oss selv, men vi eier alt i Ham!