av Knut JensenJesus banker p dren

 

STEINENS RIKE.

 

Vi merker oss at “Steinen” rammet billedstøtten på føttene. Det femte verdensrike kommer! Hele gudebilde knuses og faller sammen.

 

Det viser at det er en sammenblandingens ånd av liv og lære i disse fire verdensrikene helt fra Babylon av, som Skriften og historien for øvrig vet å berette om. (1.Joh.2,15-17).

 

Når Antikrist kommer og får makten blir dette gitt ham av disse ti stater som har et nært forbund i endens tid. (Dan.7,4-7. Åp.13,1)! Når Israel nå er tilbake på egen jord i henhold til løftene, er hedningenes tider i ferd med å ebbe ut. (Ap.gj.15,12-18).

 

Krig og ødeleggelse vil følge i avslutningen av vår tidshusholdning før Messias kommer. “Inntil enden skal det være krig.” Dan.9,26. Jesus sa: “De (jødene) skal falle for sverds egg og føres som fanger til alle folkeslag. Og Jerusalem skal ligge nedtrådd av hedninger inntil hedningenes tid er til ende.” Luk.21,24. (Rom.11,13-24)

.

Steinens rike er ment riket for Messias, også kalt verdens fredsrike. (Jes.11,1-16). Da skal fred og rettferdighet komme over jorden, og Jerusalem skal fra da av være verdens sentrum. (Mika 4,1-8).

HjrnesteinenAt jødene nå har vendt tilbake til sitt land er derfor helt etter det profetiske ord som vi møter mange steder i Skriften. (Amos.9,8-15. Sak.8,1-8). De må da være samlet som en nasjon når befrieren kommer, for at hele Israel skal bli frelst. (Rom.11,25-29)!

Begivenhetene i endetiden står derfor i nøye forbindelse med Israels tilbakevendelse!

Mens du stod og så på, ble en stein revet løs, men ikke med hender. Den traff billedstøtten på føttene, som var av jern og leire, og knuste dem. Da knustes på en gang både jernet og leiren, kobberet, sølvet og gullet. Det ble som agner fra treskeplassen om sommeren, vinden tok det så det ikke fantes spor etter det. Men steinen som rammet billedstøtten, ble til et stort fjell som fylte hele jorden!” Dan.2,34-35.

HJØRNESTEINEN.

Kom til ham, den levende stein, som vel ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud, og bli selv oppbygd som levende steiner til et åndelig hus, til et hellig presteskap til å bære fram åndelige offer, slike som er Gud til behag ved Jesus Kristus. For det heter i Skriften: Se, jeg legger i Sion en hjørnestein, utvalgt og dyrebar. Den som tror på ham, skal ikke bli til skamme“ 1.Pet.2,4-6.

Hjørnesteinen er den grunnvoll som den kristne menighet bygger på, som et sikkert fundament for troen!

De som nå var kommet sammen, spurte ham og sa: Herre, er det på den tiden du vil gjenreise riket for Israel?” Ap.gj.1,6-8. Tiden var ikke inne for at Herren nå ville gjenreise riket, men tiden var kommet for at evangeliet skulle forkynnes!

At steinen ble lagt ned i Sion viser til at han kom fra Israels folk. Han var høyt hevet over alle, men likevel ble han funnet blant dem og var som en av dem. (Sak.12,10-14). Han var utvalgt av Gud, prøvd alt i likhet med oss, dog uten synd. Han er fullt ut tilstrekkelig for oss! I dag er frelsens tid, i dag er Jesus å finne.

De levende steiner har sitt liv i og fra Kristus! Han sa det slik: “Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile!” Matt.11,28.

RIKENE SMULDRES TIL STØV.

Da sa Jesus til dem: Har dere aldri lest i Skriftene: Steinen som bygningsmennene forkastet, den er blitt hjørnestein. Av Herren er dette gjort, og underfullt er det i våre øyne. Og den som faller på denne steinen skal knuses. Men den som steinen faller på, skal den smuldre til støv.” Matt.21.42-43. (Dan.2,34).

Det skjer ikke minst i avslutningen av vår tidshusholdning, når Jesus kommer tilbake for å opprette sitt rike. For de vantro er den hjørnestein som bygningsmennene forkastet blitt en snublestein. Dette er konsekvensen av deres ulydighet, som til slutt ender med slaget på Harmageddon! (Åp.16,16).

Den som forkaster Jesus og hans lære forgår. (Joh.3,19-20.1.Pet.1,18-25). Den som tar i mot Jesus skal leve og høste velsignelse! (Joh.3,14-18).

Det er troen på Guds Sønn som avgjør om en er et Guds barn eller ikke. Det var her jødene som folk gikk seg vill i sin gudsdyrkelse. (Mark.12,6-12)!

Jesus sier: “Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med meg. Den som seirer, ham vil jeg gi å sitte med meg på min trone, likesom jeg og har seiret og har satt meg med min Far på hans trone. Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene!” Åp.3,20-22.

Amen.