Av Borgvald Birkeland

 

Oljeberget

«De siste dager» begynte på pinsedag (menighetens fødselsdag) i Jerusalem. Det sier Peter i sin pinsetale og henviser til Joels profeti kapittel tre.

 

Skriften sier, en dag er i Herrens øyne som tusen år. Nå har Kristi menighet vert i verden i to tusen år, det er to dager i Guds regnemåte. Den dag Messias kommer til Oljeberget for å opprette «riket for Israel» begynner den tredje og «siste dag» med Guds frelse og Åndens utgytelse - over menneskene på en nyskapt jord.

 

Denne tredje og siste dag fra pinsedag blir en spesiell tid i frelseshistorien, særlig for jødene som får i oppdrag å forkynne evangeliet om «riket for Israel» i tusen år, men også noen troende «hedninger» vil Herren ta ut til denne tjeneste (Jes 66,19-21).

 

I denne tidsalder vil det også være mennesker som motstår seg troen på evangeliet om Guds rike og vil dø tidlig. Bare «hundrede år gammel skal den synder dø som forbannes», sier Jesaja, mens den alminnelige levealder kan bli mange hundrede år.

 

I den tid vil freden bli stor, ulven og lammet skal beite sammen, og løven skal ete halm som oksen.

 

Jesus i himmelrommetDet er i denne tidsalder Herren på en spesiell måte vil utgyte sin Ånd over alle mennesker. Den Ånd som Herren nå utøser i nådens og menighetens tid er som små bekker i forhold til de elver av strømmer og velsignelser som vil komme under Messias styre.

Herren sier til jødene om denne «siste» dagen: «Dere skal kjenne at jeg bor midt i Israel, og at jeg er Herren deres Gud, og ingen annen; og mitt folk skal aldri i evighet bli til skamme». Og så står det videre: «Deretter skal det skje at jeg vil utøse min Ånd over alt kjød». Altså deretter, det vil sei, når læreren til rettferdighet (Messias) er komt til Sion, da skal det skje,Herren vil utøse sin Ånd over alt kjød (Joel 2,27-3,1:2).

Nasjonene og folkene vil besøke Løvhyttefesten, og høre Fredsfyrsten tale. (Mika 4,2 og Sak.14,16-19). Sine planer har Herren åpenbart i sitt ord, og Hans veier er uransakelige.

Joels profeti om «de siste dager» varer altså i tre dager (tre tusen år), fra første pinsedag i Jerusalem og til slutten av tusenårsriket, da vil djevelen bli løslatt fra sitt fengsel og igjen forføre menneskene til fortapelse. I dag lever vi under nådens tid, og skarer av mennesker blir frelst og utvalgt til Jesu Kristi brud, og hans herlighet til pris. Men Gud har også sine planer om frelse for mennesker som lever i tusenårsriket. Golgata, Kristi forsoning, gjelder også for dem.