Av Jan Veibyhjerte av stein

 

"Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi i dere. Jeg vil ta bort steinhjerte av deres kjød og gi dere et kjødhjerte" Esek. 36,26.

 

Profeten Esekiel virket blant de bortførte jødene i Babylon. Han fikk mange syner om kommende begivenheter. Disse er spesielt knyttet til Israels land og folk, og Messias` gjenkomst. Samtidig inneholder de også evangeliske og åndelige sannheter for oss i dag. Det gjør Guds ord så aktuelt til alle tider.

                                          Profetisk

Esekiel kap. 36 beskriver Guds løfte om nåde og gjenopprettelse for Israel. På grunn av deres synder ble de sendt ut av sitt eget land, og spredt blant alle landene (v.19). Ved Guds store nåde skal de få komme tilbake til landet igjen (v.24). Landet og folket hører sammen. Uten landet var ikke folket et vitnesbyrd om Herren blant nasjonene (v.20). Uten folket er heller ikke landet det som det skal være. Landet er bestemt for Guds folk.

nytt hjerteProfetien gjelder både Israels land (v.1-15) og Israels folk (v.16-38). Oppfyllelsen av disse ord skjedde bare delvis ved folkets hjemkomst fra Babel. Etter 70 års fangenskap.

Den fulle og endelige oppfyllelse vil først finne sted ved Jesu herlige gjenkomst. Når han kommer tilbake og setter sine føtter på Oljeberget. Og etablerer fredsriket på jorden. Da vil Israel oppleve sin nasjonale og åndelige gjenfødelse. Denne begivenheten vil bli som "liv av døde". "For er verden blitt forlikt med Gud ved deres forkastelse, hva annet vil da deres antakelse bli enn liv av døde?" (Rom. 11,15).

Da vil det bli en fullkommen samling av det adspredte folk. "Han skal sende ut sine engler med veldig basunklang, og de skal samle hans utvalgte folk fra de fire vindretninger, fra himmelens ene ende til den annen" (Matt. 24,31).

Da skal Israel være et renset og helliget folk. "På den dag skal det være en åpnet kilde for Davids hus og for Jerusalems innbyggere mot synd og urenhet" (Sak. 13,1).

Da vil Israel oppleve sin pinsedag. "Jeg vil ikke mer skjule mitt åsyn for dem, for jeg vil utgyte min Ånd over Israels hus, sier Herren Herren" (Esek. 39,29).

Det blir et omskapt folk. Ydmyk og villig tjener de Herren.

                                         Evangelisk

Disse mektige profetier minner oss også om det nyskapende verk som Herren gjør i det enkelte menneske som tar sin tilflukt til ham. Gud begynner alltid innenfra. Frelse er ikke forbedring, men forvandling. Ikke evolusjon (menneskelig utvikling til det bedre), men Åndens revolusjon. Frelse er ikke først og fremst bedre moral (det vil komme som en frukt av frelsen), men det er å bytte ånd. Steinhjertet erstattes av kjødhjertet.

Mennesket er i sin falne tilstand totalt fordervet. "Svikefullt er hjertet, mer enn noe annet, det kan ikke leges. Hvem kjenner det?" (Jer. 17,9). Den falne natur er håpløs og uhelbredelig. Den Herre Jesus sier om dette i Matt. 15,19-20a: "For fra hjertet kommer onde tanker, mord, hor, utukt, tyveri, falskt vitnesbyrd, spott. Disse ting er det som gjør mennesket urent". Og apostelen Paulus vitner om det slik: "For jeg vet at i meg, det er i mitt kjød, bor intet godt" (Rom. 7,18). Derfor er det nødvendig å fødes på ny. Man må få et nytt hjerte og en ny ånd. Kjødet kan nok bli religiøst, men ikke frelst. Ved troen på den Herre Jesus skjer underet. Vi får en ny stilling innfor Gud (rettferdiggjørelse). Vi får en ny natur fra Gud (gjenfødelse). Og dermed blir det en ny vandring med Gud (helliggjørelse). Den Hellige Ånd tar bolig i den troendes hjerte, og vil utøve herredømme i hans liv. Dette skaper trang, lengsel og lyst etter å leve et rent og hellig liv. Urenheten renses bort. Avgudene faller. Kristus i oss ved Den Hellige Ånd vil virke slik at vi følger hans ord, holder dem og gjør etter dem. "For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem" (Ef. 2,10). Dermed er frelsen et Guds verk. Det er han som skal gjøre det. Vårt ansvar er å la ham få komme til. Stille oss til hans rådighet og disposisjon. Hengi oss helt til ham. "Må han selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og legeme bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme! Han er trofast som kalte dere, han skal og gjøre det" (1 Tess. 5,23-24).