av Sigmund Mågesyndefallet

 

Men med nådegaven er det ikke som med fallet. For er de mange døde på grunn av den enes fall, så er meget mer Guds nåde og nådens gave i det ene mennesket Jesus Kristus, blitt overmåte rik for de mange. Rom. 5,15.

 

VedAdams fall kom hele den kommende menneskeslekt under Guds dom. Dette er menneskehetens store katastrofe. Adam er vår stamfar og representerte alle mennesker gjennom alle tider.

 

 

Derfor, likesom synden kom inn i verden ved ett menneske, og døden på grunn av synden, og døden slik trengte gjennom til alle mennesker, fordi de syndet alle Rom. 5, 12.

NdeVi kan gjerne mislike denne situasjonen, men slik er det. Noen sier at alle mennesker er gode på bunnen. Dessverre er ikke det sant. Alle har syndet og står uten ære for Gud (Rom. 3,23) – det er sannheten. Videre står det i Romerbrevet 3, vers 10-12 Det er ikke en rettferdig, ikke en eneste. Det er ikke en som er forstandig, det er ikke en som søker Gud. Alle er avveket, alle sammen er blitt udugelige. Det er ikke noen som gjør det gode, ikke en eneste.

Men det stanser ikke med det. Ved Guds inngrep er det redning gjennom Kristi forsoning - hans død. Og da er det ikke bare snakk om gjenoppretting. Nei, Guds nåde og nådens gave er meget mer. Overmåte rik for de mange – leste vi. Slik er nåden.

Men loven kom til for at fallet skulle bli stort. Men der synden ble stor, ble nåden enda større. Rom. 5,20. Med loven som ble gitt til det jødiske folk,var en av hensiktene altså å fremme syndserkjennelse. Uten syndserkjennelse ser man ikke sitt behov for frelse. Paulus erkjenner; Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største. 1. Tim. 1,15b. Hva skjedde så videre med Paulus? Jeg fikk miskunn, for at Jesus Kristus på meg først kunne vise hele sin langmodighet, til et forbilde for dem som skal komme til tro på ham til et evig liv. 1. Tim.1,16. Dermed kan vi slå fast: Loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus.  Johs. 1,17.

Nåde er et vidunderlig ord. Det omfatter alt det vi fortapte syndere trenger. Den som mottar nåde får egentlig det som er motsatt av hva en fortjener. Vi har ovenfor sett litt på at vi er syndere, og som slike fortjener vi fortapelse. Så møter Gud oss med nåde for Jesu skyld. For av nåde er dere frelst ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Ef. 2,8.

Der er mange religioner i denne verden. De fleste av disse baserer seg på at enhver er sin egen frelser. Det vil si en må gjøre en masse for å oppnå gunst hos den guddom en bekjenner seg til. Evangelisk kristendom er akkurat motsatt. Vi fortjener dom og død, men vi er gjenstand for tilgivelse og evig liv – alene grunnet Jesu frelsesverk. Det er Guds nådes gave.

Paulus begynner og avslutter sine brever med Nåden være med dere!           

Peter minner oss om den spesielle nåde som blir oss til del ved Herrens komme. Bind derfor opp om dere, om deres sinn, vær edrue og sett deres håp fullt og fast til den nåden dere får i i Jesu Kristi åpenbarelse. 1. Pet. 1, 13.