vsteprest ved paktkistaavKurt Urhaug

 

Soningsdagen er en av de store markeringer i Israel denne høsten. Det skjer hvert år på den 10. dagen i den sjuende måneden. Løvhyttefesten er den femtende dagen.

 

Soningsdagen blir også kalt for Jomkippur. Mange minnes Jomkippur krigen. Egypt og Syria angrep Israel om ettermiddagen. Jødene hadde da fastet nesten et helt døgn.

 

Helligdommen

Soningsdagen er en av de alvorligste høytider i Israel. Det gjelder nasjonens rette forhold til Gud.

 

I dag har jødene ingen prest eller tempel, men de samles ved Vestmuren og har faste.

 

Det gjelder folkets synd.”Den dag skal dere ikke gjøre noe arbeid, for det er en soningsdag. Da skal det gjøres soning for dere, for Herrens, deres Guds åsyn.” 3Mos 23,28.

Jesus vsteprestYpperstepresten gikk da inn i det høyhellige i templet med blod fra brennofferet og strøk dette på nådestolen.

For å komme inn i det høyhellige måtte ypperstepresten gå bak det store forhenget i templet. Dette skjedde bare en gang om året og det var den eneste stunden folket ikke så sin yppersteprest. Mens presten var inne og gjorde soning, var folket i bønn.

Folket hadde et stedfortredende lam slik at de selv slapp å dø for sine synder. Og det var blodet fra dette lammet som gjorde en sonende virkning. Da ypperstepresten var ferdig, kom han ut i møte med folket og lyste velsignelsen over dem. ”Herren velsigne deg og bevare deg! Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig! Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred! Slik skal de legge mitt navn på Israels barn, og så vil jeg velsigne dem.” 4Mos 6,24-27.

Soningsdagen er en av Herrens sju høytider. Den har et profetisk innhold og står i en rekkefølge som forteller oss om Guds plan gjennom historien.

Jesus som vår yppersteprest

Ypperstepresten i det gamle testamentet er et forbilde på Jesus som vår yppersteprest. Hele Jesu liv handler om Jesus som yppersteprest. Han forstår alt og vet hva livet er. ”For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvet i alt i likhet med oss, men uten synd.” Hebr 4,15. Jesus er ikke en yppersteprest blant mange, han er den eneste. ”For det er én Gud, og én mellommann mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus.” 1Tim 2,5.

Jerusalem er stedet Herren har valgt seg ut for å møte folket. ”Men Herren deres Gud vil utvelge et sted blant alle deres stammer for å la sitt navn bo der. Dit skal dere søke, og dit skal du komme.” 5Mos 12,5. Salme 132,13. Da Jesus kom til Jerusalem og Golgata, valgte han korset og han døde en stedfortredende død for alle. Han var det utvalgte lam fra evighet av. ”Han var forut kjent, før verdens grunnvoll ble lagt, og for deres skyld er han blitt åpenbaret ved tidenes ende.” 1Pet 1,20.

Bibelen forteller at da Jesus døde, kom han ”som yppersteprest for de goder som skulle komme, gikk han gjennom det telt som er større og mer fullkomment, som ikke er gjort med hender – det vil si: som ikke er av denne skapning. Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen én gang for alle, og fant en evig forløsning.” Hebr 9,11f.

Hele soningsdagens innhold har et evangelisk budskap. Men Jesu gjerning på Golgata har en evig virkning. ”Men en hovedsak ved det vi her taler om, er dette: Vi har en slik yppersteprest som satte seg ved høyre side av Majestetens trone i himlene.” Hebr 8,1.

På samme måte som folket ikke så ypperstepresten da han var bak forhenget, er Jesus i himmelen i dag. Oppgavene han gjør der er mange, men vi ser han ikke. Vi vet at han kommer igjen og skal åpenbares. Det har han ikke bare sagt, men det er hele yppersteprestens oppgave. Han blir igjen synlig for folket. ”Så skal og Kristus, etter å være ofret én gang for å bortta manges synder, annen gang bli åpenbaret, ikke for syndens skyld, men til frelse for dem som venter på ham.” Hebr 9,28.

Dette er evangeliske og profetiske linjer i Bibelen. Mye av dette har med Israel og det jødiske folket å gjøre. Men det viktigste spørsmål er om du har sett Jesus som din frelser? Jesu frelsesgjerning gjelder alle mennesker (Joh 3,16). Du kan hvile i at det er nok det som Jesus gjorde for deg, og at han kommer igjen for deg!