v/Gordon TobiassenTimegalss Bibel og lys

 

Når vi ser på utviklingen som har vært de siste år, bør enhver som kjenner sin Bibel forstå at det er høy profetiske tider vi opplever i dag.

 

De profetiske tegn er mange, alt fra Israel og Midtøsten, krig, hunger, jordskjelv, opprør, militære og tekniske tegn til de etiske og moralske tegn. Dette ser vi og kan ikke lukke øynene for det som skjer.

Ser vi tilbake på 11. september 2001 og det som rammet USA, hvor det ble forløst en ånd av hat, lovløshet, og kulde over verden, på en måte som det vel nesten aldri noen gang har skjedd før.

 

Det var ikke bare Amerika som ble rystet, hele verden var i sjokk over den terror og råskap som rammet verdens supermakt.

gordon tobiasenPersonlig tror jeg at de systemer av religiøs, politisk og økonomisk lovløshet, finner hverandre i sin antikristelige innstilling og person i tiden som ligger foran. Vi ser i dag en mye mer kontrollert verden. Mer overvåkning, mer kontroll av enkeltindivider og en mye større økonomisk kontroll. Det 20 århundre har vært preget både av en media og kriminalitets eksplosjon.

Vil vi ha svar på den utvikling vi ser i verden ja, da må vi gå til Bibelen for å finne svaret. Når vi sammenligner de Bibelske profetier med tiden vi lever i og ser de mange tydelige tegn som skjer foran våre øyne – da skjønner vi at det er høyprofetiske tider vi lever i.                            

Salig er den som leser og de som hører det profetiske ord og tar vare på det som der står skrevet. For tiden er nær. Åp.1.3

  • Bibelens profetier stadfester den tid og de tegn vi opplever i dag. Det er en modning som skjer i synden, men det er også en modning i Guds menighet. Det er ikke bare et enkelt tegn vi ser i dag, men det er summen av tegn vi er vitne til som oppfylles for våre øyne og som viser hvor langt vi er kommet i avslutningen av vår tidshusholdning.

Slik våren har sine kjennetegn, har også endetiden, sine. Jesus sa: Lær en lignelse av fikentreet. Slik høsten har sine kjenne tegn, har også endetiden sine bestemte kjennetegn. Høst tegnene kommer smått og nesten umerkelig. Blomster visner, bladene gulner, et kjølig drag i luften og så er det klart for oss alle. Nå er høsttiden her. Snart vil vinteren bre ut sitt snø dekke over naturen, men dagen og timen for det første snøfallet, se det vet vi ikke. Slik er det også med Herrens komme.

Tegnene på Jesu første komme var tydelige: Men folket skjønte det ikke, Jesus sa: «Himmelens utseende vet dere å tyde, men tidens tegn kjenner dere ikke». Vi leser videre om profetene som gransket og ransaket skriftene, for å forstå tiden. Blant Isakars barn var det menn som forstod seg på tidene, så de viste hva Israel hadde å gjøre. I krøn.12.32

I mange av dagens menigheter og kristne organisasjoner er det holdninger til Israel og profetordets forkynnelse som er skremmende. Det er helst den yngre garde av dagens forkynnere, pastorer og ledere hvor dette er tydelig. Den negative og kalde skulder av motstand og likegyldighet til denne viktige side av Guds ord tror jeg kan hindre både vekkelse og vekst i menighetene.

Det ble gitt et budskap til menigheten i Efesus. «Jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Omvend deg derfor, ellers vil jeg komme over deg og frata deg lysestaken.» Åp.2.4-5. Hva er denne lysestaken? Det er det profetiske ord! Det er som et lys, som skinner på et mørkt sted inntil dagen gryr. Det skal skinne gjennom forkynnelsen og være tydelig i menighetene i dag. Vi er inne i menighetens ventetid. Jesus skal komme igjen, profetordet er med og vekker oss, det skaper forventning, gir håp, nød og arbeidslyst til å redde mange før Jesus kommer igjen og Nådens tid er omme.

Hvordan står det til i din sammenheng du som leser disse linjer? Er den profetiske lysestake tent, eller er det blitt borte i preken og vitnesbyrd? Eller stemmer tiden og det Jesus sa: Når Menneskesønnen kommer, mon Han da finner troen på jorden. Troen på hele Guds ords forkynnelse.