Av Sigmund MågeTakk Jesus

 

Uttrykket meget mer forekommer hele fire ganger i Romerbrevet 5. - vers 9, 10, 15 og 17. Det forteller at i tillegg til det som alt er sagt, er det enda noe mer – meget mer.

 

Hvor meget mer bli frelst fra vreden: Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Hvor meget mer skal vi da, etter at vi er rettferdiggjort ved hans blod, ved ham bli frelst fra vreden. Rom. 5, 8-9.

 

Hovedtemaet i hele Romerbrevet er rettferdiggjørelsen ved tro på Kristi fullbragte frelsesverk. Det er altså Kristi død og oppstandelse som gjelder. Ved å tro at Kristus døde i mitt sted, blir jeg erklært rettferdig.

 

Frelsen er Guds sak alene. Det er ikke noe som heter å være verdig for evangeliet. Alle har syndet og står uten ære for Gud. Rom. 3, 23. Derfor står det videre: Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Rom. 3, 24.

Naglemerkt ut av trengselEr det da noe som overgår dette? En synder som blir erklært rettferdig kan ikke dømmes. Dermed er neste stopp himmelen. Vi kan vanskelig tenke oss noe større enn dette. Men Gud har sørget for enda mer. Han vil frelse oss fra vreden (se teksten). Eller som det uttrykkes i 1.Tess.1.10: Frir oss fra vreden som kommer.

Vi leser mange steder om at det kommer en vredens dag. Ikke minst talte Jesus om den store vreden som skal ramme denne jord. For da skal det bli en trengsel så stor som det ikke har vært fra verdens begynnelse til nå, og heller ikke skal bli! Og dersom ikke de dager ble forkortet, da ville intet kjød bli frelst! Men for de utvalgtes skyld skal de dager bli forkortet. De utvalgte her er Israel. Men også de vil lide under trengselen, selv om de får spesialbehandling. Uten det ville ingen overleve Den store trengsel.

Det er en vanlig forståelse at Den store trengsel er identisk med Daniels 70-uke. (Les Daniel kapittel 9.) Dermed vet vi at den vil vare i 7 år. De første 3 1/2 år vil være preget av en falsk fred – jevnfør Den hvite hest i Åpenbaringen 6, 2. Deretter braker det løs med krig og naturkatastrofer. Åpenbaringen fra kapittel 6 til 18 er en beskrivelse av denne onde tiden.

Det har alltid vært trengsel for Guds folk. I verden har dere trengsel sa Jesus. Johs. 16,33. Men denne trengsel er så stor som det ikke har vært fra verdens begynnelse... Det er dette vi skal bli frelst fra. For han gjemmer meg i sin hytte på den onde dag... Salme 27,5.

Paulus fikk åpenbart sannheten om de troendes bortrykkelse. For dette sier vi med et ord av Herren: Vi som lever og blir tilbake inntil Herren kommer, skal aldeles ikke komme i forveien for dem som er sovnet inn. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Trøst da hverandre med disse ord. 1. Tess. 4, 15-18