Av Kjell Dahlene

 

Jakobs stigen

Herre, til himmelen når din miskunnhet, din trofasthet til skyene. Sal 36:6

 

Guds miskunn når like til himmelen. Jesus har åpnet veien ved sitt blod – en ny og levende vei. Veien går både fra jorden til himmelen og fra himmelen til jorden.

 

Herren viste stor miskunn mot Jakob i Betel. Han hadde flyktet fra barndomshjemmet. Men der reiste Herren i et syn en himmelstige over ham. På stigen steg Guds engler opp og ned og viste Guds miskunn i Betel, - det sted hvor Gud bor. 1 Mos 28:12.

 

Den som har tatt imot Jesus, har han gjort til sitt Betel. Han har reist en himmelstige. Natanael og de andre disiplene får høre:

Dere skal se himmelen åpnet og Guds engler stige opp og stige ned over Menneskesønnen. Joh 1:51

brutte lenkerFra nådetronen i himmelen – hvor Guds barn har adgang med sine behov, – gir han miskunn og nåde. Det er ressurssenteret i himmelen. Her blir alle behov registrert, og de himmelske krefter satt i funksjon. Engler blir sendt på oppdrag for å gi hjelp, miskunn og nåde.

La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn, og finne nåde til hjelp i rette tid. Heb 4:16

Er de (englene) ikke alle tjenende ånder, som sendes ut til tjeneste for deres skyld som skal arve frelse? Heb 1:14

Denne strøm av miskunn fra himmelen er trosstyrkende og løfterik for Guds barn under deres vandring og tjeneste i denne verden.

Kong David var ofte i farlige og vanskelige situasjoner. Han hadde lært å kjenne dette ressurssenteret i himmelen og erfarte hvordan himmelen grep inn i livet hans.

Han sender hjelp fra himmelen og frelser meg, når den som vil oppsluke meg, håner. Sela. Gud sender sin miskunnhet og sin trofasthet. Sal 57:4

Hjelp fra himmelen – utfrielse og frelse – ligger dypt inne i den miskunn Herren vil vise sine barn.

Herrens apostler fikk oppleve det på en underfull måte.

I fengsel i Jerusalem lå apostelen Peter bundet fast med lenker mellom to soldater. Ved dørene stod vakter og voktet fengselet. Herodes hadde bestemt at den følgende dag ville han drepe Peter slik han hadde gjort med Jakob. På den måten søkte han popularitet hos folket. Men det steg bønner til nådetronen i himmelen fra den troende menighet. En engel ble sendt til fengselet. Han talte til Peter. Lenkene falt av og engelen førte ham på forunderlig vis ut av fengselet. I sannhet ble det sendt hjelp fra himmelen.

I det innerste rommet i fengselet i Filippi satt Paulus og Silas pisket, forslått og lenket fast. Allmaktens Gud så deres nød og rystet jordskorpen slik at både lenker og dører sprang opp. Han viste miskunn overfor sine tjenere, men også overfor ham som holdt vakt over dem. På en særlig måte opplevde han at Gud forbarmet seg både over ham og familien. Det ble til frelse og et nytt liv.

Da kom det med ett et sterkt jordskjelv, så fengselets grunnvoller ristet. Og straks sprang alle dørene opp, og lenkene falt av alle fangene. Apg 16:26

Paulus visste hva det var å bli aktet høyt, men også bli foraktet. Mennesker var villige til å ofre det mest dyrebare de hadde for ham.

For jeg gir dere det vitnesbyrdet at hadde det vært mulig, så hadde dere revet ut øynene deres og gitt meg dem. Gal 4:15

Du vet dette at alle de i Asia har vendt seg fra meg, blant dem Fygelus og Hermogenes. 2 Tim 1:15

Det er en stor berikelse å være omgitt av gode og trofaste medarbeidere. Paulus opplevde det i sin tjeneste, men også det å være overlatt til seg selv og bli sviktet totalt. Under det andre fangenskapet i Rom møter vi en nedtrykt apostel, sviktet av sine egne.

Men det var én som ikke sviktet. Det var Herren Jesus på nådetronen i ressurssenteret i himmelen. Han så og viste sin trofaste apostel stor miskunn.

Ved mitt første forsvar møtte ingen med meg, men alle forlot meg – må det ikke bli tilregnet dem! Men Herren sto hos meg og styrket meg, for at forkynnelsen skulle fullføres ved meg, og alle folkeslag få høre den. Og jeg ble fridd ut av løvens gap. 2Tim 4:16-17

Hvordan han ble fridd fra løvens gap, forteller ikke Skriften. Det kan være en billedlig beskrivelse av en akutt situasjon, men mye taler for at han i likhet med Daniel opplevde at en engel fra himmelen lukket gapet til løven.

Den miskunn som rekker like til himmelen, rekker også til jord med den himmelske makt som er innesluttet i Herrens miskunn.