Av Ivar Gjerdi

Jerusalems murer bygges opp igjen

Guds rike er et nåderike!Jesus ønsker å vise oss Guds herlighet og vesen, han som er «full av nåde og sannhet». (Joh. 1,14) Det er fortsatt nådetid. «Min nåde er nok for deg!» Ap.gj. 12,9. Dette er selve grunnlaget for alt kristent liv og tjeneste.

 

 

På Jerusalems murer

Jeg tenker ofte på arbeidsmannen Baruk. Det står om han i Nehemjaboken. Sammen med arbeidskameratene var han opptatt med å bygge opp igjen muren omkring Jerusalem.

 

Dette arbeidet møtte stor motstand. Det ble gjort uttallige forsøk på å få forhindret fullførelsen av arbeidet. Men de stod i mot.  «Da sendte Sanballat og Gesjem bud til meg: «Kom, la oss møtes i Hakkefirim i Ono-dalen.» De hadde tenkt å skade meg.Jeg sendte budbærere til dem med svaret: «Jeg er opptatt med et stort arbeid og kan ikke komme. Arbeidet ville stanse hvis jeg forlot det og dro ned til dere.»  Fire ganger sendte de samme bud, og hver gang ga jeg samme svar Nehemja 6, 2-4.

bnn og BibelVi får også vite litt om den enkeltes arbeidsoppgaver. Det er interessant lesning. Om Baruk får vi en spesiell tilleggsopplysning. Det står at han arbeidet med «stor iver».

«Etter dem arbeidet brødrene deres, Bavvai, sønn av Henadad, lederen for den andre halvparten av Ke'ila-området,og ved siden av ham arbeidet Eser, sønn av Jesjua, lederen for Mispa, på en annen del rett overfor oppgangen til våpenlageret i murvinkelen.Etter ham arbeidet Baruk, sønn av Sabbai, med stor iver på en annen del, fra hjørnet og fram til inngangen til øverstepresten Eljasjibs hus.» Nehemja 3, 18-20.

Arbeidet med stor iver. Det er ingen andre som får en slik omtale. Det er fin og inspirerende lesning, og en flott attest. Jeg vet om mange slike mennesker også i dag. Det er slike som har sett sin oppgave, og som ser det som en Guds velsignelse å få være med å utføre en tjeneste og gjøre en innsats i Guds rike. Trofasthet og utholdenhet preger også mange av disse.

Velsignet av Gud

Vi har mye å lære av Baruk. Navnet sier heller ikke så lite. Baruk betyr «den velsignede.» Selv velsignet for å være til hjelp og velsignelse for andre. Jeg tror at det er viktig å minne hverandre om den velsignelse det er å ta aktiv del i arbeidsoppgaver og givertjeneste i kristent organisasjonsarbeid og foreninger Det er altfor mange som unndrar seg forpliktelser og ansvar. Jeg tenker ofte på Baruk når jeg står overfor slike situasjoner. Vi trenger mange slike som Baruk i Guds menighet.

Det er viktig å prioritere familie og privatliv, men det må også kunne finnes løsninger som likevel gjør det mulig med et engasjement i forsamlinger, foreninger og lag. Det er ofte et for stort sprang mellom de såkalte «tordenskjolds soldater», og de som sjelden eller aldri påtar seg forpliktende oppgaver.

Baruk, den velsignede, arbeidet med stor iver, og stod trofast i oppdraget han hadde fått. Og han ble rikt velsignet av Gud.

«Det er Herrens velsignelse som gir rikdom!» Ordspråkene 10,22 Velsignet av Gud får å kunne være til velsignelse for andre!

«Derfor, mine kjære søsken, stå fast og urokkelig, og gjør stadig fremgang i Herrens gjerning. Dere vet jo at deres arbeid i Herren ikke er forgjeves.» 1. Kor. 15, 58.

Og husk hva som er forutsetningen for at det virkelig skal lykkes: Bønn og arbeid!

På veggen i mange hjem henger et gammelt maleri med innskriften «Bed og arbeid!»

Det er en stadig påminnelse om viktigheten av regelmessig og planmessig bønn i Guds rike.

«Be derfor høstens Herre å drive ut arbeidere til sin høst.» Mat 9,28