av Kjell Dahlene

stor er din miskunnhet

Herre, til himmelen når din miskunnhet, din trofasthet til skyene. Sal 36:6

Herrens miskunn er stor og altomfattende på denne vår jord. Det gir håp til hvert eneste menneske.

Gud er mektig til å vise en grenseløs miskunn. Aller klarest ser vi det i Jesu Kristi frelseransikt. David fryder seg i denne sannhet og sier:

Jorden er full av din miskunnhet, Herre. Lær meg dine forskrifter. Sal 119:64

Herren kommer oss i møte og vil omslutte oss med sin miskunn under vår vandring. Sikrere enn de faste ting i denne verden, er Herrens miskunn.

For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg, og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, han som forbarmer seg over deg. Jes 54:10

Hvilken trygghet og glede gir ikke dette for et Guds barn.

Men i denne salmen har kong David fått åpenbart at Herrens miskunnhet når like til himmelen.

Hva ligger det i det?

Himmelen vil uttrykke storheten i Herrens miskunn.Jesu blod

Himmelen er umålelig. Grenseløs i sine dimensjoner. Den lar seg ikke gripe, men vi kan bli grepet av den. Omgitt av den.

Men den som setter sin lit til Herren, omgir han med miskunn. Sal 32:10

Storheten og rikdommen i Herrens miskunn blir stadfestet på nytt og på nytt i Guds ord. Vi kan gjøre erfaring av den både i eget og andres liv.

Men du er en Gud som tilgir, nådig og barmhjertig, langmodig og rik på miskunn. Neh 9:17

Men jeg – ved din store miskunn går jeg inn i ditt hus. Sal 5:8

Du er rik på miskunn mot alle dem som påkaller deg. Sal 86:5

Himmelen uttrykker den himmelske makt.

På jorden har vi forskjellige maktsentra. Bare ved å si navnet taler de til oss. Pentagon er et slikt maktsenter i USA. Himmelen er et slikt maktsenter der Guds makt er i virksomhet.

For så høy som himmelen er over jorden, er hans miskunnhet mektig over dem som frykter ham. Sal 103:11

For hans miskunnhet er mektig over oss, og Herrens trofasthet varer til evig tid. Halleluja! Sal 117:2

Det er mektige himmelske krefter som er store og mektige slik at Herrens miskunn kan bevare og gi oss det vi trenger i denne verden.

Jesus Kristus åpnet veien til himmelen med sitt blod.

Når Herrens miskunnhet kan være så uendelig stor, er det fordi Jesus åpnet himmelen og de himmelske krefter for oss.

Brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. Til den har han innviet for oss en ny og levende vei gjennom forhenget, det er hans kjød. Heb 10:19-20

Adgangen til Guds miskunn og himmelen hviler på Jesu blod. Det blod han gav til soning for våre synder. På grunn av dette blod kan vi komme med alt som tynger.

Trenger vi en slik miskunn som når like til himmelen? I aller høyeste grad. Vår synd er himmelropende. ”Jeg har syndet mot himmelen og mot deg” bekjente den bortkomne sønnen. Han møtte den miskunn som gav adgang til farshuset selv om han kom med en himmelropende synd. Herrens miskunn når like til himmelen.

Vi skal også understreke at veien til himmelen er forankret i Jesu blod og i hans mektige miskunn. Skriften sier at vi har fiender i himmelrommet. Disse har vi kamp imot. Men på grunn av Jesu blod, kan vi overvinne disse.

Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset. Kol 2:15

Hele veien til himmelen, like til Guds trone taler om Jesu blod og hans miskunn. Ved nådetronen er hans miskunn overveldende stor. Alle våre behov blir dekket.

La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn, og finne nåde til hjelp i rette tid. Heb 4:16

Slik kan vi alltid få stå i himmellyset – omgitt av Herrens miskunn og nyte Kristi nåde.