Av Eivind Flå

Jesu Himmelfart

«Galileiske menn! Hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus, som er tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måten som dere så ham fare opp til himmelen! De vendte da tilbake til Jerusalem fra det berget som blir kalt Oljeberget og ligger nær ved Jerusalem, en sabbatsreise derfra.» Apg 1,11-12.

Kristi himmelfartsdag har helt siden 300-tallet blitt markert for å minnes at Jesus synlig for opp til himmelen 40 dager etter påske. Om disse dagene mellom påske og Kristi himmelfart står det i Apg 1,3: «I førti dager viste han seg for dem og talte om det som hører Guds rike til.»

 

Kristi HimmelfartKristi himmelfartsdag handler om å se oppover mot himmelen, og mot ham som har satt seg ved Faderens høyre hånd som vår yppersteprest, talsmann og forbeder. For det andre dreier det seg om å se fremover mot det himmelske hjemland, og mot Han som snart kommer tilbake på samme måte som han for opp til himmelen. Og for det tredje dreier det seg om å se utover mot den vide jord, og med kraft fra det høye være lydig mot vårt himmelske oppdrag: Misjonsbefalingen.

Se oppover

1. Vi er ikke kalt til å se inn i oss selv gjennom meditasjon, yoga eller annen form for Østens mystikk. Om du gjør det vil du få en erfaring av hva Jeremia sier i Jerm 17,9: «Svikefullt er hjertet, mer enn noe annet, ubotelig sykt er det. Hvem kjenner det?» Vi er kalt til å se en annen vei: Oppover (se: Kol 3,1-2). Mennesket ble skapt til å se opp til Herren og leve i samfunn Ham som er vår skaper. Det var ved syndefallet det fatale skjedde, og mennesket kom til å se nedover på grunn av synd og skam. Men på grunnlag av forløsningen i Kristus Jesus kan vi igjen se oppover. Og alt hva Herren har gitt oss har han gitt oss i sin Sønn. Det dreier seg om noe som er åpenbart utenom oss selv. Lytt derfor ikke til ditt svikefulle hjerte. Lytt heller til hva Herren har sagt i sitt Ord.

Jesus kommer

2. Jesus kommer snart igjen! Når Jesus kommer tilbake til Oljeberget, på samme måten som han ble tatt opp til himmelen fra Oljeberget, da vil Israel i stå i oljetreets (oliventreets) tegn (se: Rom 11,24ff). Sak 3,9 sier at «den dag vil Herren ta dette lands misgjerning bort fra dem på en dag». Og så skal Menneskesønnen sette sine føtter på Oljeberget (Sak 14,4). Men innen dette skjer skal Herren hente hjem sin brud. Guds barns salige håp er at Herren ved bortrykkelsens dag, ved den siste basun og i et øyeblikk, skal hente sin menighet ut av denne verden, for at vi alltid skal være sammen med Ham. Herren kommer for å fri det folk ut som Han vant seg ved sitt blod. Og når Han åpenbares på Oljeberget skal Han «vise seg herlig i sine hellige og underfull i alle som tror» (2 Tess 1,10). Kol 3,4 sier det slik: «Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal også dere åpenbares med ham i herlighet.»

I ventetiden

3. Mens vi venter på at Jesus kommer, har vi et ansvar for å fortelle om Ham til våre medmennesker. Misjonsbefalingen er ikke bare en anbefaling. Det dreier seg om et imperativ: Gå ut og forkynn – ikke hva som helst – men evangeliet om Jesus Kristus for enhver skapning! Kongens ærend har hast! Det er et oppdrag som gjelder alle kristne, og det er et budskap som skal forkynnes til alle mennesker, uten unntak. Fra Oljeberget gikk veien til Jerusalem. Og fra Jerusalem gikk evangeliet utover den vide jord – til Judea, Samaria og jordens ende (Apg 1,8). I Luk 24,51-52 sies det slik: «Det skjedde mens han velsignet dem, at han skiltes fra dem og ble tatt opp til himmelen. Og de falt ned og tilba ham og vendte tilbake til Jerusalem med stor glede.» 10 dager deretter var det Pinse, og ikledd kraft fra det høye, dro disiplene østover, vestover, nordover og sørover med det glade budskap. Og for 1000 år siden ble også vi i her i kalde nord nådd med evangeliet. Det avgjørende spørsmålet er: Har du lært Jesus å kjenne som din personlige Frelser og Forsoner? Da gjelder det som står i Apg 4,20: «Vi kan ikke la være å tale om det som vi har sett og hørt.»