av Jan Veiby

levende vann"Min Gud skal etter sin rikdom fylle all deres trang i herlighet i Kristus Jesus".Fil. 4,19.

Paulus er grepet av evangeliets herlige rikdom. Han fryder seg over Guds store frelse.

Gud er rik, og har alt det som et menneske behøver. Med sin rikdom vil han møte oss, og fylle vårt dype behov.

Legg merke til at Gud ikke gir av, men etter sin rikdom. Dvs. i samsvar med.

Han gir for å bevise sin rikdom. Ikke bare dråper, men strømmer kom over oss ned.

Gud gav sin sonVårt åndelige behov

Som fortapte syndere trenger vi frelse, syndenes forlatelse og nytt liv. Alt dette er Guds gave til oss i Jesus Kristus. "Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn" (Ap.gj. 10,43).

Ingen er så gode at de ikke behøver å bli frelst. Og ingen er så onde at de ikke kan bli frelst. Jesus vil ha alle. "Her er ikke forskjell på jøde og greker. Alle har de samme Herre, som er rik nok for alle som påkaller ham. For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst" (Rom. 10,12-13).

Som frelste syndere har vi fått dekket alle disse behov. Vi drikker av det levende vann, og skal aldri i evighet tørste (Joh. 4,14). Kristus i oss tilfredsstiller våre hjerter.

Samtidig har vi også mange behov som Gud - vår himmelske Far - er i stand til å fylle.    "Må så håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan være rike på håp ved Den Hellige Ånds kraft" (Rom. 15,13). Det er både godt og nødvendig at troslivet er fylt med glede og fred. Det gir oss styrke og frimodighet i hverdagen. Så vi kan løfte vårt hode og se framtiden lyst i møte.

"Derfor ber vi også alltid for dere at vår Gud må akte dere verdige for sitt kall, og at han må fylle dere med all lyst til det gode og med kraft til troens gjerning" (2 Tess. 1,11).     Også denne trang vil Gud fylle. Så vi ikke bare vil gjøre Guds vilje, men også blir istandsatt til å utføre den. "For Gud er den som virker i dere både å ville og å virke til hans gode behag" (Fil. 2,13).

"For dere trenger til tålmodighet, for at dere kan oppnå det som er lovt, etter at dere har gjort Guds vlje" (Hebr. 10,36). Av naturen tåler vi nokså lite. Det skal ikke mye til før følelsene tar overhånd. Derfor behøver vi tålmodighet. Dvs. kraft til å holde ut. Spesielt under trengsler og prøvelser.

Vårt legemlige behov

Vi trenger mat og klær. Det er de nødvendige behov vi har som mennesker her på jorda. Om dette sier Herren i Matt. 6,31-33: "Vær ikke bekymret og si: Hva skal vi ete? eller: Hva skal vi drikke? eller: Hva skal vi kle oss med? For alt slikt søker hedningene etter. Men deres himmelske Far vet at dere trenger alt dette. Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg!" Vi er ikke lovet en luksustilværelse. Med overflod av materielle goder. Men Herren vil sørge for oss fra dag til dag. "Har vi mat og klær, skal vi la oss nøye med det" (1 Tim. 6,8). Da blir vi avhengig av Herren. Og vi frigjøres fra pengekjærhet og jag etter de jordiske ting.

Vi skal også huske på at Fil. 4,19 står i forbindelse med det å gi til Guds sak. Det har altså en praktisk betydning. Vi skal få være med å gi av våre midler til arbeidet i Guds rike. Og Gud vil velsigne vårt liv og vår tjeneste.