For å minnes noe eller markere begivenheter, har det ofte blitt holdt 1.min stillhet. Overskriften viser til omkring 30.min stillhet i himmelen. “Da Lammet åpnet det sjuende seglet, ble det stillhet i himmelen omkring en halv time.” Åp 8,1. Det er bare dette skriftstedet vi leser om at det er stillhet i himmelen. Ellers er det mye som skjer der.

Jesus har gått bort for å gjøre ferdig et sted. I Bibelen står det også om serafer, livsvesner og kjeruber som stadig sier at Gud er hellig. “De fire livsvesener, hvert enkelt av dem, har seks vinger. Og de er fullsatt av øyne, både rundt om og under vingene. Natt og dag sier de uten opphold: Hellig, hellig, hellig er Herren Gud, Den Allmektige, han som var og som er og som kommer!” Åp 4,8.

De helliges bønner

Grunnen til at det blir 30.minutters stillhet har å gjøre med det guddommelige nærvær og at det skjer noe betydningsfullt. I denne anledning leser vi også om de helliges bønner: “En annen engel kom og stod ved alteret. Han hadde et røkelseskar av gull. Og det ble gitt ham en stor mengde røkelse for at han skulle legge den til de helliges bønner på gullalteret foran tronen. Og røken av røkelsen steg fra engelens hånd opp for Gud sammen med de helliges bønner.” Åp 8,3f.

Det ble stilt i himmelen omkring en halv time da det ble lagt røykelse til bønnene. Bønnene våre trenger å bli renset. Vi kan lett be både egoistisk og med urene motiver. Røykelsen renser våre bønner for tronen! Røykelsen har også med forsoningen å gjøre. David ba: “La min bønn gjelde som røkoffer for ditt åsyn!” Sal 141,2. De helliges bønner blir ikledd forsoningen. Det vil si at våre bønner samsvarer med Jesu bønn! Hele himmelen er stille når bønnene bæres frem for Gud. Det er ingen bønn som går Gud forbi! Det registreres i himmelen! Kanskje noen kjenner på at bønnen ikke når lenger enn til taket? Da må du tro om igjen! “Deres røst ble hørt, og deres bønn nådde til himmelen, hans hellige bolig.” 2Krøn 30,27. U