Av Steinar Handeland

Det er advent og julehøitid - og vi minnes Jesu fødsel i Betlehem. Finnes det noen fødsel som har hatt større betydning på jorden, enn Jesu komme til vår jord?

Bibelens lære om Guds enbårne sønn er for tid og evighet, idet Jesus er gitt all makt i himmel og på jord. Som Guds veldige Sønn ble han en tjener som kom for å tilintetgjøre Satans herredømme over oss fortapte syndere, eller som Hebr. 2, 14 sier: "Etter som da barna har del i blod og kjød, fikk også han i like måte del deri, forat han ved døden kunne gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen, og utfri alle dem som av frykt for døden var i trelldom all sin livstid."

Jesus måtte bli sann Gud og sant menneske, for å kunne dø, for som Gud var han udødelig! Men ved sin soningsdød knuste Jesus djevelens hode og ble seiersherren på Golgatas kors! Fordi han var villig til å la seg fornedre så veldig som justismordet på Jesus var, og ble lydig helt inn i korsets død, derfor har Gud høyt opphøyet han og gitt han det navn som er over alle navn! 1. Moseb. 3, 15. Fil, 2, 5 - 11. Og etter pinsedag vitnet disiplene at det finnes bare ett navn som vi mennesker kan bli frelst ved - og det er Jesu navn! Ap.gj. 4, 12. Han bar alle våre synder på sitt legeme opp på korset og utslettet vårt skyldbrev!

Men så sier Rom. 8, 29 at Jesus skulle være den førstefødte blandt mange brødre! Som kristne har vi Gud til Far og Jesus som Bror - DET er stort, det! Hør bare det underbare løftet i 1. Pet. 1, 3 - 5: "Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, han som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved - - !»

Gud har gjenfødt oss til --! Og apostelen Peter rekner så opp i mange vers hva vi har fått som Guds barn ved gjenfødelsen gjennom Jesu oppstandelse til vår rettferdiggjørelse. Ja, Rom. 4, 23 - 25 sier at denne himmelske gave er "TILREGNET" oss som tror på Jesus som vår frelser!

Gjenfødelsen, forløsningen, frifinnelsen og rettferdiggjørelsen finner sted i Guds hjerte i det øyeblikk en synder kommer til Jesus - og så tilrekner Gud oss all sin gave som hans enbårne sønn har fullbrakt på korset! Ja, av nåde er vi frelst, ved tro, det er Guds gave, sier Efes. 2, 8. Hele barnekåret gis oss i Jesu navn - han som kjøpte oss med sitt blod av hver stamme og tunge og folk og ætt. Gal. 4, 4 - 7. Åpenb. 5, 9. Ros deg av Jesus: 1. Kor. 1, 30 - 31.

Er du oppmerksom på de to fødsler og de to naturer Bibelen taler om? Vi er skapt med 23 kromosomer, enten som mann med 23 eller kvinne med 23 kromosomer, og det blir i unnfangelsen 46 kromosomer når Gud skaper et nytt menneske av de to: xx eller xy. Det er en menneskeskapning! Men så kommer den nye Guds skapning ved Guds gjenfødelse til oss!  Eller en ny natur, som 2. Pet. 1, 4 viser: "Derved har han gitt oss de største og dyrebareste løfter, forat dere ved dem skulle få del i guddommelig natur, idet dere flyr bort fra fordervelsen i verden---"

Ja, se Gud handlemåte: Du skal ikke pynte på det gamle syndige kjød, men få ta imot en ny guddommelig natur! Gud gir deg som sitt barn en ny Ånd, sin egen Ånd, sin egen natur! Ånden begjærer imot kjødet, sier Gal. 5, 16 – 17.  Og som Gal. 5, 16 - 26 viser, så vil bare kjødet det onde, men Åndens frukt er bare det gode! Disse to naturer bærer vi i vår barm og kjødets lyst vil bare de onde og Ånden det gode, det er full borgerkrig!

Men i Kristus er du under blodet og Jesu Guds Sønns blod renser uavlatelig fra all synd. 1. Joh. 1, 7 – 2,2.  Så er det da ingen fordømmelse for den som er i bomberommet, som bibelskolerektor Øyvind Andersen sa om Rom. 8, 1 - 3. Det intet menneske maktet, det gjorde Gud for oss! "Dere som er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men uforgjengelig sæd, ved Guds ord, som lever og blir!" 1. Pet. 1, 23.Gud ser deg i Kristus fullkommen ren!

En kristen har fått samme Far som Jesus! Det er gjenfødelsens under: Jesus fører vår sak i Himlen for Guds ansikt, som vår bror og forbeder! Det er julens trøstefull budskap! Måtte du få bruke julens velsignede høytid til å takk for dette:

"Er det sant at Jesus er vår broder,
og at himlens arv meg hører til?
Å. så bort med alle tårefloder
bort med alt som enn meg engste vil!"