Av Kurt Urhaug

Salomo var konge i Israel. Gud gav ham visdom og forstand. Han var arkitekten og både tegnet og bygget templet i Jerusalem. Med Salomo til konge, opplevde Israel og folket en tid med fred og harmoni. Det var rikdom og velstand. «Kongen gjorde sølvet i Jerusalem like vanlig som stein, og sedertre like så vanlig som morbærtrærne i lavlandet.» 1Kong 10,27.

Det var alltid mye besøk hos Salomo. De kom fra hele verden til Jerusalem for å ha samtaler med kongen. «Kong Salomo ble større enn alle jordens konger i rikdom og visdom. Fra alle jordens kanter kom folk for å se kong Salomo og høre hans visdom, som Gud hadde lagt i hans hjerte.» 1Kong 10,23-24.

En dag kommer det et besøk som får stor omtale i Bibelen. Jesus omtaler besøket som dronningen fra syden: «For hun kom fra jordens ende for å høre Salomos visdom – og se, her er mer enn Salomo!» Lk 11,31.

Noen hadde fortalt dronningen om Salomo. Det skapte nysgjerrighet og hun ville møte denne kongen. Hun hadde mange gåter og spørsmål om livet hun ville vite svar på. Og slik ble det. Hun ble ikke skuffet og forteller det selv slik: «Jeg trodde ikke det de fortalte, før jeg kom og fikk se det med egne øyne. Men nå ser jeg at de ikke har fortalt meg halvparten! I visdom og lykke er du enda større enn det gjetordet jeg har hørt.» 1Kong 10,7.

Forbilder på Jesus
Det er mange saker med Salomo som er et forbilder på Jesus, Israels konge.

Salomo hadde et stort navn og var kjent for både visdom og arkitektur. Når vi i dag omtaler tempelplassen i Jerusalem, så er det stedet hvor Salomo bygget det første templet i Israel, på Moria-fjellet (1Kong 4,31. 2 Krøn 3,1.).

Her er det flere ting som sies om Jesus. «I ham er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede. For i ham bor hele guddommens fylde legemlig» (Kol 2,3,9). Det er ingen andre enn Jesus som er verdt vårt hjerte og vår oppmerksomhet. Det største et menneske kan oppleve er å kjenne Jesus og være et vitne for ham. Den største tabben et menneske gjør, er når en ikke bryr seg om Jesus.

Ingen var ukjent med Salomo og navnet hans var kjent mellom alle folkeslag. Jesus har navnet over alle navn. «Derfor har og Gud høyt opphøyet ham og gitt ham det navn som er over alle navn, for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, deres som er i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære.» Fil 2,9-11.

I Salme 72 vitner Salomo om den kongen som han selv er et forbilde på.
«Hans navn skal bli til evig tid. Så lenge solen skinner, skal hans navn skyte friske skudd. De skal velsigne seg ved ham, og alle hedninger skal prise ham salig. Lovet være Gud Herren, Israels Gud. Han er den eneste som gjør undergjerninger. Hans herlige navn være lovet til evig tid! All jorden er full av hans herlighet! Amen, amen.» Sal 72,17-19.

Kong Salomo hadde en god penn og skrev mange ordspråk, dikt og 1005 sanger (1 Kong 4,32). Noe av dette står i Bibelen, og noen ordtak brukes  daglig i det norske språket. Jesus er ikke kjent for å ha skrevet noe. Han skrev en gang i sanden, men Jesus kalles for Ordet (Joh 1,1) og Bibelen er Jesu ord.

Johannes var Jesu disippel i tre år. Når han avslutter sitt evangelie om Jesus, sier han: «Men det er også mye annet som Jesus har gjort. Skulle det skrives ned, hver ting for seg, da mener jeg at ikke hele verden ville romme de bøker som da måtte skrives.» Joh 21,25.

Jesus er stor. Navnet hans er det største. Hans kjærlighet går over all vår forstand, og både hans nåde og miskunn kan ikke måles i lengde, bredde, høyde eller dybde. De som tror på Jesus og følger ham, vil oppleve fred og rikdom. Hans visdom og kunnskap er en lykte for min fort og et lys for min sti. Jesu frelsesgjerning på Golgata gjør mennesker fri og løser fra trelldom og syndens åk. Verdens største problem og gåte, synden og døden, har Jesus svar på. Han forteller ikke hva mennesker skal gjøre, men hva har selv har gjort.

I dag bygger han verdens største under, Guds menighet. Bygget er med levende steiner som føres sammen til en åndelig hus, til et tempel for Den Hellige Ånd (1 Pet 2,5.)

Salomo fikk besøk av mange. I dag spør Jesus etter deg! «Mesteren er her og kaller på deg» (Joh 11,28).