Av Didrik Andersen

Allerede på fallets dag ga Gud løfte om en frelser som skulle komme og knuse fiendens makt. Dette Guds løfte ble gjentatt til Abraham, Isak og Jakob, og siden gjennom mange av Det gamle testamentes profeter. Det ble klarere etter som tiden gikk. Han skulle komme som en stor profet og lærer (5.Mos 18,15; Joel 2,23). Han skulle frelse oss ved en frivillig stedfortrederdød (Jes 53,4-6; Heb 2,14; Rom 3,23-26). Og profetene forutsa flere hundre år før han kom endog de minste enkeltheter ved hans komme.

Vi nevner her noen av disse forutsigelser. De viser at Gud talte gjennom profetene, og de viser at Gud aldri svikter sine løfter:

  1. Han skulle fødes i Betlehem, Mika 5,1.
  2. Han skulle fødes av en jomfru, Jes 7,14.
  3. Sorgen over guttebarna som Herodes drepte, Jer 31,15.
  4. Flukten til Egypt var forutsagt, Hos 11,1.
  5. Skulle vokse opp i Nasaret, Mat 2,23.
  6. En av hans venner skulle forråde ham til døden, Salme 41,10.
  7. Når han ble grepet, skulle disiplene adspredes, Sak 13,7; Mat 26,56.

Det er trosstyrkende å legge merke til hvor nøyaktig profetiene om Messias, Frelseren, gikk i oppfyllelse, inntil de minste enkeltheter.

For flere år siden leste jeg om en samtale mellom en student og en gammel misjonær, som jeg her gjengir:

Studenten holdt en tale til en del ungdom og fortalte dem at Bibelen var full av feil og selvmotsigelser og kunne umulig være Guds ord.

Misjonæren, som tilfeldig var kommet i deres selskap, sier henvendt til studenten: - De skulle helst holde Deres tvil for Dem selv, unge mann. De kunne ellers komme til å angre at De har sådd ond sæd.

Studenten: - Jeg har klare beviser for det jeg sier. Skal en kanskje ikke overbevise folk og opplyse dem om deres feil når en vet at de er hildet i fordom og gammel overtro? Eller kanskje De vil påta Dem å bevise at Bibelen er inspirert av Gud?

Misjonæren: - Ja, der er mange beviser for det. Jeg skal nå bare nevne ett, men det er også et uomstøtelig bevis: Profetienes nøyaktige oppfyllelse.

Studenten: - For eksempel hvilke?

Misjonæren: - Vi kan ta som eksempel profetiene om Messias i Det gamle testamente, og se hvor bokstavelig de ble oppfylt i Jesus, og ingen kan med en skygge av ærlighet komme bort fra at de var skrevet flere hundre år før Jesus kom.

Studenten: - Jeg innrømmer at det for noen synes å være et bevis i det argument. Men Jesus kjente Det gamle testamente og planla derfor forsettlig sine handlinger, så at han oppfylte det messianske program. Det er derfor intet bevis for at Bibelen er inspirert, selv om dens profetier er nøyaktig oppfylt. Hadde profetene talt annerledes, så hadde Jesus ordnet det så at også det var blitt oppfylt.

Misjonæren: - Hvorledes kunne Jesus, dersom han var bare et menneske, ha ordnet det så at profeten Mikas forutsigelse gikk nøyaktig i oppfyllelse, og hva forholdsregler kunne han ha tatt for å sikre seg at han ble født i den familie og nøyaktig til den tid som profetene hadde forutsagt?

Studenten: - Det var først da Jesus oppdaget at han tilfeldig var født i den by og på den tid og i den familie som Skriften sier at Messias skulle fødes, at han fikk den idé å utfylle det som manglet i det messianske program og fremstille seg selv som Messias.

Misjonæren: - Men så vil De kanskje forklare for oss i overensstemmelse med denne Deres teori, om Jesus fikk lov til å arrangere det så at to røvere ble korsfestet med ham for at Esaias’ spådom skulle oppfylles. Var det Judas hensikt å oppfylle det messianske program, da han avtalte med yppersteprestene at han skulle forråde Jesus for 30 sølvpenger? Og etter Judas hadde hengt seg, var det så ham eller yppersteprestene eller Jesus som fikk ordnet det så at en pottemakers aker ble kjøpt for de 30 sølvpenger som Judas hadde kastet i templet? De vil kanskje også forklare hvorledes Jesus mens han hang på korset, fikk de romerske soldater til å dele hans klær og kaste lodd om hans kjortel, nøyaktig som profeten i den 22. Salme hadde skildret?

Studenten: - Jeg har ikke gjennomtenkt disse spørsmål i denne forbindelse.

Misjonæren: - Idet jeg advarer Dem mot å utkaste tvil om Bibelens inspirasjon, når De så lite grundig har overveid spørsmålet, som det viser seg De har, vil jeg fremsette noen få spørsmål til velvillig overveielse: Ga Jesu fiender ham eddik å drikke da han ropte: Jeg tørster! - i den hensikt å oppfylle profetien i Salme 69? Var det for å oppfylle profetien i Salme 34,21 at stridsmennene ikke knuste Jesu ben, som de gjorde med de to røverne? Eller var det i den hensikt å oppfylle det som var talt ved profeten Sakarias 12,10, at stridsmannen stakk et spyd i Jesu side?

Når De unge mann har gjennomtenkt disse tanker, så har jeg noen flere som også er verd å tenke på i denne forbindelse.

Studenten ble ham svar skyldig og forlot selskapet, og samtalen var slutt. Men vi får håpe at den ikke ble uten frukt.