Av Jan Veiby

«I de dager og på den tid vil jeg la spire fram for David en rettferdig spire, og han skal gjøre rett og rettferdighet i landet» Jer. 33,15.

Dette er en profeti om den kommende Messias.  Den får sin fulle oppfyllelse under fredsriket på denne jord. Da skal Kristus regjere som konge over Davids hus, og velsignelse vil strømme ut over hele verden.
Bibelordet i dag forteller oss mye om hvem og hvordan den Herre Jesus er.
Uttrykket spire betegner noe som skyter fram av jorden. På den ene siden fremstiller det Messias` ydmykhet og saktmodighet. På den annen side hans fornyende og livgivende makt.

«En kvist skal skyte opp fra Isais stubb, en Spire fra hans røtter skal bære frukt» (Jes. 11,1 King James).
Hos flere av profetene i GT møter vi denne spire. Interessant er det å legge merke til at de nevner fire karakteristiske trekk ved Messias` liv og gjerning. Disse samsvarer med det bilde som de fire evangeliene i NT gir oss av den Herre Jesus Kristus.

«Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil la det stå fram for David en rettferdig spire. Han skal regjere som konge og gå fram med visdom og gjøre rett og rettferdighet i landet» (Jer. 23,5).  Kristus som konge er hovedtemaet i Matteus evangelium.

«…For se, jeg lar min tjener Spire komme» (Sak. 3,8b).  Kristus som Herrens kraftfulle og virksomme tjener er særlig fremstilt i Markus evangelium.

«Og si til ham: Så sier Herren, hærskarenes Gud: Se, det skal komme en mann som heter Spire. Han skal spire fram av sin rot, og han skal bygge Herrens tempel» (Sak. 6,12).
Messias skal være et sant og fullkomment menneske.  Det er Lukas som framstiller denne siden ved Jesus.

«På den dag skal Herrens spire være til pryd og herlighet, og landets frukt til stolthet og til pryd for de unnkomne av Israel» (Jes. 4,2).  Dette er Kristus som Guds Sønn, slik Johannes evangelium åpenbarer ham for oss.

Herrens Spire kalles her hos Jeremias for rettferdighetens spire. Han bringer rettferdighet fra Gud.  Slik at et menneske kan komme i et rett forhold til Ham.

«Dere himler, la det regne ovenfra, la det strømme rettferdighet ned fra skyene! La jorden åpne seg så den kan bære frelse som frukt, og sammen med den skal den la rettferdighet spire fram. Jeg, Herren, skaper dette» (Jes. 45,8).

Her brukes et vakkert bilde fra naturens rike på det som skjer i Guds rike. Der hvor evangeliet om Jesus får virke i hjertene. Slik som regnet kommer ovenfra, er frelsen en Guds gave. «All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes Far. Hos ham er ingen forandring eller skiftende skygge» (Jak. 1,17). Og slik som regnet gjør sin velsignede gjerning på jorden, virker Guds ord i deres liv som tror. Det spirer, gror og bærer frukt.

Jfr. Jes. 55,10-11. Det er altså Gud som gir. Vårt ansvar er å ta imot.

Kristus er vår rettferdighet. Han holder mål i Guds øyne. Denne rettferdighet er blitt oss til del ved troen alene. Når vi blir i ham, vil det resultere i at vi også vil «gjøre rettferdighet» (1 Joh. 2,29). Vi vandrer i lyset av Guds ord, og bærer «rettferdighets salige frukt» (Hebr. 12,11).