Av Kjell Dahlene

 

Jakobs stigen

Herre, til himmelen når din miskunnhet, din trofasthet til skyene. Sal 36:6

 

Guds miskunn når like til himmelen. Jesus har åpnet veien ved sitt blod – en ny og levende vei. Veien går både fra jorden til himmelen og fra himmelen til jorden.

 

Herren viste stor miskunn mot Jakob i Betel. Han hadde flyktet fra barndomshjemmet. Men der reiste Herren i et syn en himmelstige over ham. På stigen steg Guds engler opp og ned og viste Guds miskunn i Betel, - det sted hvor Gud bor. 1 Mos 28:12.

 

Den som har tatt imot Jesus, har han gjort til sitt Betel. Han har reist en himmelstige. Natanael og de andre disiplene får høre:

Dere skal se himmelen åpnet og Guds engler stige opp og stige ned over Menneskesønnen. Joh 1:51

av Kjell Furnes

 

Salomos tempel bygging

Vi skal i dag sjå nærmere på Jesu påstand i samtale med dei skriftlærde og fariserarane der han slo fast: Her er meir enn Salomo. Korleis kunne han det?

 

Kunne det framvisast noko større enn Salomo i hans visdom, rikdom og hans fantastiske byggverk? I første artikkel såg vi Kristi visdom samanlikna med Salomo i hans visdom. Mykje kunne seiast om dette, men vi nemnde berre kort Kristi visdom i skapingsakta, i korset og forsoninga og hans visdom for det gode liv her på jord.

 

Det var mykje som vakte undring hos Dronninga av Saba, m.a. det fantastiske byggverket som var reist. Men er der då eit byggverk i Kristus som overgår dette? Ja, sannleg!

Av Ivar Gjerdi

Jerusalems murer bygges opp igjen

Guds rike er et nåderike!Jesus ønsker å vise oss Guds herlighet og vesen, han som er «full av nåde og sannhet». (Joh. 1,14) Det er fortsatt nådetid. «Min nåde er nok for deg!» Ap.gj. 12,9. Dette er selve grunnlaget for alt kristent liv og tjeneste.

 

 

På Jerusalems murer

Jeg tenker ofte på arbeidsmannen Baruk. Det står om han i Nehemjaboken. Sammen med arbeidskameratene var han opptatt med å bygge opp igjen muren omkring Jerusalem.

 

Dette arbeidet møtte stor motstand. Det ble gjort uttallige forsøk på å få forhindret fullførelsen av arbeidet. Men de stod i mot.  «Da sendte Sanballat og Gesjem bud til meg: «Kom, la oss møtes i Hakkefirim i Ono-dalen.» De hadde tenkt å skade meg.Jeg sendte budbærere til dem med svaret: «Jeg er opptatt med et stort arbeid og kan ikke komme. Arbeidet ville stanse hvis jeg forlot det og dro ned til dere.»  Fire ganger sendte de samme bud, og hver gang ga jeg samme svar Nehemja 6, 2-4.

Av Eivind Flå

clock in hands

Salme 31,16: «I Din hånd er mine tider.»

 

Salme 90,12: «Lær oss derfor å telle våre dager, så vi kan få et vist hjerte.»

 

Ef 5,16: «… så dere kjøper den lagelige tid, for dagene er onde.»

 

Alt hva Herren har gitt oss, hører Ham til. Han som har skapt vårt liv, er også Livets Herre! Livets dypeste mening finner vi derfor i å leve i et nært og fortrolig samfunn med Ham.

 

«Om livets korthet», heter en av den berømte Senecas epistler. Vår tilmålte tid her på jord er kort og flyktig. Job minner oss om livets forgjengelighet og våre «få levedager … fulle av uro» (Job 14,1). Det er ille at «ting tar tid». Verre oppleves det kanskje at «ting går tapt». Jesus minner oss i Matt 16,9 om de jordiske skatter, hvor «møll og rust ødelegger, og hvor tyver bryter seg inn og stjeler». Det eneste som ikke går til grunne er Herren og Hans ord. I Salme 119,89 sies det: «Til evig tid, Herre, står Ditt ord fast i himmelen.»

Lovløsheten og normløsheten skal forøkes i endetiden.Jesus taler

 

Fra Jesu såkalte ”eskatalogiske tale”, siterer vi følgende:

 

”Fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. (Matt.24:12)

 

Da jeg en gang skulle tale over akkurat den bibelteksten i en menighet i Belgia fikk jeg et problem. Jeg hadde ikke tidligere tenkt så mye over at den franske bibeloversettelsen egentlig ikke inneholder ordet ”lovløshet”. Bibeloversetteren hadde brukt et annet ord som nærmest motsvarer vårt ord ”urettferdighet”.

Underkategorier