Fri i Kristus-590x393Av Sigmund Måge

 

For om døden kom til å herske ved den ene, fordi denne ene falt, hvor meget mer skal da de som mottar nådens og rettferdighets-gavens overstrømmende rikdom, leve og herske ved den ene, Jesus Kristus .Rom. 5, 17.

 

Det å være slave under en tyrann er en uhyggelig tilstand. Men akkurat slik er det for oss mennesker åndelig sett. Og likesom det er menneskenes lodd en gang å dø, og deretter dom...Heb. 9, 27. Ja, dette er vårt lodd i livet. Vi er i utgangspunktet slaver under synden. For også vi var en gang uforstandige, ulydige, villfarende. Vi var treller under mange slags lyster og begjær....Tit. 3,3a. Selv om mange fornekter det, er vår tilstand som uomvendte denne: Vi er slaver under synden og enden på det hele er dom og fortapelse.

 

Men vi kan bli fri. Men alle dem som tok imot Ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Johs. 1,12. Det å bli et Guds barn er å bli frikjøpt fra syndens slaveri. Det er likevel ikke slik at vi blir satt over i noe vi ikke kjenner. Nei, vi kommer inn i et avhengighets forhold til Kristus. Han blir nå vår Herre og vi tilhører ham. Paulus kaller seg selv for Kristi fange. Derfor bøyer jeg mine knær, jeg, Paulus, som er blitt Jesu Kristi fange for deres skyld, dere hedninger. Ef. 3,1.

jerusalem

Av Kurt Urhaug

 

13.okt ble det i FNs kulturorganisasjon UNESCO gjort vedtak til et forslag der en fradømmer jødiske tilhørighet til Tempelplassen, Vestmuren, Patriarkens grav og Rakels grav. Forslaget til resolusjon forteller at FN benekter jødisk tilhørighet i Jerusalem.

 

Det er lenge siden Gud viste Abraham Jerusalem (1800 f.Kr.). Det den gangen Abraham gikk sammen med sønnen sin, Isak, for å ofre til Herren på Moriafjellet. Det samme stedet blir senere kjøpt av David og dette ble hovedstedet for Israel (2 Sam 24,21.)

Av Borgvald Birkeland

 

Oljeberget

«De siste dager» begynte på pinsedag (menighetens fødselsdag) i Jerusalem. Det sier Peter i sin pinsetale og henviser til Joels profeti kapittel tre.

 

Skriften sier, en dag er i Herrens øyne som tusen år. Nå har Kristi menighet vert i verden i to tusen år, det er to dager i Guds regnemåte. Den dag Messias kommer til Oljeberget for å opprette «riket for Israel» begynner den tredje og «siste dag» med Guds frelse og Åndens utgytelse - over menneskene på en nyskapt jord.

 

Denne tredje og siste dag fra pinsedag blir en spesiell tid i frelseshistorien, særlig for jødene som får i oppdrag å forkynne evangeliet om «riket for Israel» i tusen år, men også noen troende «hedninger» vil Herren ta ut til denne tjeneste (Jes 66,19-21).

 

I denne tidsalder vil det også være mennesker som motstår seg troen på evangeliet om Guds rike og vil dø tidlig. Bare «hundrede år gammel skal den synder dø som forbannes», sier Jesaja, mens den alminnelige levealder kan bli mange hundrede år.

 

I den tid vil freden bli stor, ulven og lammet skal beite sammen, og løven skal ete halm som oksen.

av Knut JensenJesus banker p dren

 

STEINENS RIKE.

 

Vi merker oss at “Steinen” rammet billedstøtten på føttene. Det femte verdensrike kommer! Hele gudebilde knuses og faller sammen.

 

Det viser at det er en sammenblandingens ånd av liv og lære i disse fire verdensrikene helt fra Babylon av, som Skriften og historien for øvrig vet å berette om. (1.Joh.2,15-17).

 

Når Antikrist kommer og får makten blir dette gitt ham av disse ti stater som har et nært forbund i endens tid. (Dan.7,4-7. Åp.13,1)! Når Israel nå er tilbake på egen jord i henhold til løftene, er hedningenes tider i ferd med å ebbe ut. (Ap.gj.15,12-18).

 

Krig og ødeleggelse vil følge i avslutningen av vår tidshusholdning før Messias kommer. “Inntil enden skal det være krig.” Dan.9,26. Jesus sa: “De (jødene) skal falle for sverds egg og føres som fanger til alle folkeslag. Og Jerusalem skal ligge nedtrådd av hedninger inntil hedningenes tid er til ende.” Luk.21,24. (Rom.11,13-24)

.

Steinens rike er ment riket for Messias, også kalt verdens fredsrike. (Jes.11,1-16). Da skal fred og rettferdighet komme over jorden, og Jerusalem skal fra da av være verdens sentrum. (Mika 4,1-8).

mus i kornetCharles H. Spurgeon forteller om hvordan han under forberedelse av en preken en gang satte i å le. Her er bakgrunnen:

 

Jeg skulle tale om Josef, og jeg hadde nettopp tegnet et bilde av de veldige mengder av korn som stod til hans disposisjon i Egypten. Alle lagerne var sprengt. Det var kornmengder til mange år fremover.

 

Og der- midt iblandt disse store kornmengder- syntes jeg å kunne se en liten mus. Hun satt der så engstelig og undret seg over hva hun skulle leve av. «Er det nok mat til meg her i Egypten? Jeg kommer til å dø av sult. Hvordan kommer det til å gå meg, når det ser så fortvilet og mørkt ut?»

 

Da, seier Spurgeon, måtte jeg le høyt! Tenk å være så bekymret- der midt i de store kornlagrene!

Underkategorier