Utskrift

Av Jan Veiby   

«Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninnger!»  Sal. 103,2.

 Salme 103 er en lovprisningssalme.   En hyllest og takk til Gud for hans mange velgjerninger og rike velsignelser imot oss.  Vi har all grunn til å love og prise Herren.  For den kjærlighet, nåde og godhet han har vist oss i Kristus Jesus.

«Et Guds barns liv er en lang, sammenhengende rekke av Herrens velgjerninger.  De er så mange at de kan ikke telles» (Fredrik Wisløff).  Men de kan glemmes.  Det er lett å ta Guds gode gaver som en selvfølge, hvilket det jo ikke er!  Og så blir man utakknemlig og likegyldig.   Derfor trenger vi denne påminnelse til »

Av de mange Guds velgjerninger nevner David de mest sentrale.  Men de er så omfattende at de dekker hele vårt liv.  Fortid, nåtid og framtid.

Syndenes forlatelse

 «Han som forlater all din misgjerning..» (v.3a).

Dette er det første og største vi har fått del i.  Tenk at Gud forlater synd.  Det er synderens største behov og Guds største gave.  Det kan Gud gjøre for Kristi skyld.  Fordi Jesus tok på seg all verdens synd på korset.  Ved sin stedfortredende soningsdød betalte han vår syndegjeld innfor Gud med sitt dyrebare blod.  Vi har en hel og full syndenes forlatelse.  «I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, etter hans nådes rikdom» (Ef. 1,7).  Når det gjelder vår stilling i Kristus, er vi helt rene.  Men når det gjelder vår tilstand, behøver vi renselse og syndsforlatelse hver dag.  «Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet» (1 Joh. 1,9).  I kraft av Kristi forsoningsverk har vi en vedvarende syndsforlatelse under hele reisen.  Gud være takk at det står: «Han som forlater all din misgjerning».  Da er alt regnet med.  Gud dekker din misgjerning med sin velgjerning.

 Legedom

 «..som leger alle dine sykdommer» (v.3b).

Dette innebærer langt mer enn bare legemlig helbredelse.  Det betyr lindring og hjelp i all smerte og nød.  Både for kropp og sjel.  «Han helbreder dem som har et sønderknust hjerte, og forbinder deres smertefulle sår» (Sal. 147,3).   Gud vil hjelpe oss i vår menneskelige lidelse.  Han har omsorg for oss under hele vandringen her på jorda. I sin kjærlighet og trofasthet tar han seg av oss i stort og smått.   Han er mektig til å utfri fra sykdom, dersom det tjener hans sak.  Men om det ikke skjer, fører han oss igjennom.  Vi får lov til å legge alle ting frem for ham i bønn med takk.  Anna Helene Ölander sier det så fint:

 

                     « Men nå har jeg alt, ja, alt i Jesus – legedom for alle hjertesår.

                        Ingen synd som ikke han forlater, ingen nød som ikke han forstår.

                       Om jeg eier Jesus, bare Jesus. Og i hele verden intet mer.

                       Å, så eier jeg dog alt i Jesus.  Han som liv og overflod meg gir»

                                                                                          (Sangboken nr. 214).

 

Forløsning

«Han som forløser ditt liv fra graven..» (v.4a).

David var i dødsfare flere ganger.  Men Herren utfridde ham.  En dag måtte han likevel dø.  Men han trodde på en oppstandelse.  Død og grav er ikke det siste.  Jesus har gjennom sin død og oppstandelse beseiret døden.  Han har gitt oss framtid og håp.  Alle de hensovede i Kristus skal en dag oppstå.  Det blir legemets forløsning fra forgjengeligheten, ved Herrens komme.  «Ja, ikke bare det, men også vi som har fått Ånden som førstegrøde, også vi sukker med oss selv, mens vi lengter etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning» (Rom. 8,23).

Imens skal vi få leve i daglig fornyelse ved Ordets og Åndens hjelp.  «Han som metter din sjel med det som godt er, så du blir ung igjen likesom ørnen» (v.5).

Ørnen er et bilde på vitalitet og kraftutfoldelse.  Den kan bli opptil 100 år, men ser aldri gammel ut.  Den fornyer  seg ved å skifte fjærprakt.  Dette skjer i det stille, og skjult i klippene og fjellkløftene.

Slik skal vi få leve i Herrens nærhet, og motta av hans rike og gode gaver.