Utskrift

Vi presenterer her to artikler av Carsten Line

Du trenger Jesus

En masse mennesker går gjennom livet uten å ha bruk for Jesus. Tror de på et liv etter dette, så regner de med at de på en eller annen måte skal komme på «god fot» med Gud når døden kommer.

Noen trenger ham ikke av den grunn at de ser ikke at de er syndere. For det er nå engang så at menneskene begynner ikke å rope på Herren før de får se at de er syndere som trenger frelse. Og den skare mennesker er uhyggelig stor i dag.

Kunne vi få si deg, kjære leser, at du trenger ikke Jesus først og fremst fordi du lever et umoralsk liv, et liv i stygge grove synder. Men du trenger ham fordi du er en synder ifølge avstamning etter den første falne stamfar, Adam. Hør Rom 5,12: «Derfor, likesom synden kom inn i verden ved ett menneske, og døden på grunn av synden, og døden slik trengte gjennom til alle mennesker, fordi de syndet alle.»

Dette ord bør overbevise deg om at du trenger Jesus. Jesus er den eneste som frelser. Et rettskaffent liv, gode gjerninger og ren moral frelser aldri et menneske, heller ikke deg. Det er Jesus du trenger, for så heter det i Apg 4,12: «Og det er ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved.»

Når Bibelens Gud taler så bestemt at kun denne ene er det frelse ved, så er det ufattelig at mange i dag henger i romerkirkens falske lære om gode gjerninger og sakramenter. Håpet om den siste olje eller «reisemåltidet» (vanlig tale om når den døende får siste nattverd) tror mange at i dette ligger frelsen gjemt. Og sørger man for å få dette før døden, går vedkommende salig hjem til himmelen.

Hvilket bedrag! Hør – det er ikke frelse i noe annet enn Jesus.

Det er Jesus – atter Jesus, Frelseren, synderes venn du trenger og ingen ting ved siden av.

Hva skal vi si om vår ungdom?

Mange gode ungdommer har vi mellom oss. Men tross all pop-musikk, all synbar glede de lever i, er vår ungdom som aldri før fredløs og ulykkelig. Det verste er at vi når dem ikke som vi burde og skulle. Skam, frykt og menneskelige hensyn gjør at de tør ikke komme innom de dører hvor Guds Ord til frelse forkynnes. Men – tal med disse på to manns hånd – eller hør hva de forteller som blir rykket ut av ilden og blir frelst. De forteller åpent at de ofte var så ulykkelige og fredløse at de gikk med tanker om å ta sitt eget liv. Så uutholdelig var livet midt i gleden og ungdomsforlystelsene.

Men det verste er at disse vet ikke at det er nettopp Jesus de trenger. Derfor, kjære unge venn som måtte lese disse linjer; Gi Kristus høve til å få rekke ut sin frelsende hånd til deg, og alt skal bli forandret.

Det er ingen som vil deg så godt i livet som han. Det er ingen som gir renere glede og lykke enn han. Derfor, er det Jesus du trenger.

 Av Carsten Line

 

Jesus trenger deg

Få mennesker – endog troende, fatter og forstår storheten ved det. Mange har det slik at de tror de er en byrde for Jesus. Synet på sitt liv som kristen om dagene og litt kjennskap til alt det onde som bor i dem, gjør at det er rimeligere å tro at Jesus er trett og lei og vil helst ikke ha med dem å gjøre lenger.

I min ungdomstid som kristen hadde jeg det slik. Og hvordan kunne jeg da være glad, være frimodig og tre fram for nådens trone med frimodighet? Nå kan jeg fortelle på grunn av større kjennskap til evangeliet, at det er ikke slik. Det er snarere motsatt: Jesus trenger deg, Jesus kan ikke miste deg som er hans.

Her skal du få noen grunner hvorfor:

Du er ett av legemets lemmer.

Du vet sikkert at Menigheten kalles hans legeme. Du vet sikkert at den enkelte troende kalles et lem på dette legeme? Se 1.Kor 12,13-27. Har du så noen gang møtt et menneske som er normalt og vil miste ett av sine lemmer? På samme måte med Jesus. Han kan ikke unnvær endog det skrøpeligste lem på hans legeme. Derfor leser vi: De lemmer på legemet som synes å være de skrøpeligste, de er nødvendige.

Kanskje ikke nødvendige for medmennesker, i hvert fall synes de ikke det selv, men nødvendige for Jesus. Den skrøpelige trenger mer kjærlighet, mer nåde til hjelp og mer omsorg. Og det er slike Jesus også trenger, for det er en glede og lykke å stelle med det svake. Slik er Jesus.

Han trenger deg til et kar.

Den troende er flere steder i Skriften kalt for kar. Se Jer 18,1 flg., men aller mest 2.Kor 4,6-11. Les dette. Det går fram av det ordet at Herren har ved frelse dannet oss til et kar, ja, et «leirkar» står det. Svakt, skrøpelig. Men som leirkaret blir sterkt ved ild og varme, blir den troende sterk som kar ved prøvelsens ild og varme. I dette karet har Gud så nedlagt noe av seg selv, noe av sin herlighet. Hvor fint det er å komme rundt blant disse kar og oppdage den herlighet Herren har lagt ned i disse. Du kan finne dem på sykeleiet. Du kan finne dem på arbeidsplassen. Du kan finne den travle husmor med «om igjen og om igjen»-arbeid dag etter dag, men det stråler ut noe av den herlighet Kristus først har lagt ned i karet til ære for HAM. Mange ganger har jeg gått ut fra slike med bønnen: Gud, hjelp meg å se i de troende hva du har nedlagt i dem og hva du eier i dem.

Har vi dette åpne blikk, blir de helliges samfunn noe dyrebart, en ser noe av Jesus i dem og berikes av hans godhet gjennom dem.

Men så noen ord til deg som ikke er frelst enda. Om vi kunne få hviske det stille inn i ditt øre: Jesus trenger også deg. Er du syndig, Han er synderes venn. Er du syk, Han er legen. Er du byrdebærer, Han vil gi deg hvile.

Han trenger deg som du er nå. Han spør ikke etter din fortid, din nåtid, dine fall, dine nederlag – han spør om lov til å frelse deg som du er nå, for Han trenger nettopp en synder som deg.

Han trenger deg til å være med i innhøstningsarbeidet, det vil si redde andre som ellers vil fortapes.

Han trenger deg til å øse sin kjærlighet på. Han trenger deg til å øse sin godhet på.

Men kanskje størst av alt, han trenger deg til en reklame for hans nådes makt og herlighet. Først her på jorden. Så når dette liv er slutt. Det kommer nemlig en dag da Guds Sønn skal åpenbares i herlighet og alle de hellige med ham. Da heter det i Ef 1,12: «…for at vi skal være hans herlighet til pris.»

Jo større synder Jesus får tak i, desto mer nåde må han spandere på denne i frelse og liv til han står hjemme. Men dess mer til nådens pris skal han være for Jesus.

La ham få deg i dag. Det haster for deg å bli frels nå. Kom! Kom!

 

Av Carsten Line
Evangelisten 1. september 1968 (like før sin død)