Utskrift

Av Sigmund Måge 

For dette forgjengelige må bli ikledd uforgjengelighet. Og dette dødelige må bli ikledd udødelighet. 1. Kor. 15,53

Alt som har liv i vår verden er underlagt forgjengelighet. Det gjelder vegitasjonen/floraen, så vel som dyreverden/faunaen. Ja, selv Guds ypperste skapning – mennesket - er underlagt forgjengelighet. ...det er menneskenes lodd en gang å dø, og deretter dom...Heb. 8,27.   Forgjengeligheten er en konsekvens av syndefallet. Skapningen ble jo lagt under forgjengelighet ... For vi vet at hele skapningen til denne stund sukker sammen og stønner sammen som i veer. Rom. 8, 20a og 22.

I vårt språk er det mange ord og begreper som ved å sette en «u» foran får motsatt betydning. Slik også med vårt tema i dag. Og i bevisstheten om at vi er underlagt forgjengelighet, burde det være en selvfølge at når det tales om uforgjengelighet, da måtte jo alle løpe til å gripe dette. Men slik er det dessverre ikke. Djevelen har forblindet oss og vi vet ikke vårt eget beste. De er alle veket av, alle sammen er fordervet. Salme 14,3a.

 Vår redning er at Gud selv leter oss opp, slik vi leser i liknelsen om «Det tapte fåret». Lukas 15. Og når han har funnet den (sauen), legger han den på sine skuldrer og gleder seg. Vers 5.

Ikke bare leter han oss opp: Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene. Johs. 10, 11b. Nå er vi inne på det grunnleggende for muligheten til uforgjengelighet. Han har tilintetgjort døden og ført liv og uforgjengelighet fram i lyset ved evangeliet. 2. Tim. 1, 10b. Ved at Jesus tok min plass og døde for meg, skal jeg slippe å dø den åndelige død – å gå fortapt. Kommer Jesus igjen i min levetid, slipper jeg å gå veien om den fysiske død også.

Men om vi skal gå veien om graven, så står løftet om oppstandelse fast. Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle bli forvandlet, i ett nu, i et øyeblikk, ved den siste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal oppstå uforgjengelige, og vi skal bli forvandlet. For dette forgjengelige må bli ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige må bli ikledd udødelighet. Men når dette forgjengelige er blitt ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige er blitt ikledd  udødelighet, da blir det ord oppfylt som står skrevet: Døden er oppslukt til seier. Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? 1. Kor. 15, 51-55

Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var veket bort. Åp, 21, 1. Før vi når den fulle og totale uforgjengelighet er det mye som skal skje både i himmelen og på jorden.

Det vi venter på først er den hemmelighet vi leste om i 1. Kor. 15. Denne hemmeligheten er ytterligere forklart i 1.Tes. 4, 15-18. ....de døde i Kristus skal først oppstå... Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren.....I denne fasen kommer Jesus ned til lufthimmelen – ikke til selve jorden.

Deretter kommer den syvårige trengselstid som vi blant annet leser om i Åpenbaringen  kapt. 6. til 19. m, profeten Daniel og Jesu endetids tale Matt. Kapt, 24 og 2.

Den store trengsel avsluttes med at Kristus kommer tilbake til Oljeberget, slik to menn i hvite klær forkynte for disiplene  på himmelfartsdagen Ap.gj. 1, 9-11. I Sakarias kapt.14. får vi kjennskap til mange detaljer ved Herrens offisielle komme. Blant annet: Da skal hans føtter stå på Oljeberget.

Nå innledes den gyldne tidsalder – tusenårsriket. Det blir en glanstid uten sidestykke. Det blir for første gang total fred i verden. Derfor kalles det også for fredsriket. Han skal dømme mellom hedningefolkene og skifte rett for mange folkeslag. De skal smi sine sverd om til hakker og sine spyd til vingårdskniver. Et folk skal ikke lenger løfte sverd mot et annet, og de skal ikke lenger lære å føre krig. Jesaja 2, 4

Selv i dyreverden skjer det endringer. Da skal ulven bo sammen med lammet, og leoparden legge seg hos kjeet. Kalven og den unge løven og gjøfeet skal holde sammen, og en liten gutt skal gjete dem. Jesaja 11,6.

Men den totale uforgjengelighet skjer først når Åpenbaringen 21,1. oppfylles: Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var veket bort,og havet er ikke mer.

                        Visst skal våren komme.

                        Visst skal jorden bli ny

                        Visst skal solen flamme

                        Fra en himmel uten sky

                        Visst skal noen danse

                        Visst skal noen le

                        Visst skal barna klatre

                        Høyt i livets tre        

 

                        Tekst; Eivind Skeie

                        Melodi; Sigvald Tveit